10 november 2019 10 november 2019
Goede morgen gemeente,
                                                                                           
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
Onze voorganger vanmorgen is Da. H. Post-Knol van Dronrijp en Geert Postma bespeelt het orgel.  
Volgende week, zondag 17 november a.s. hoopt Da. M. Hulzebos van Britsum hiervoor te gaan.  
Bij de Tsjerke en Toer van november zat deze keer het opgave formulier voor het winterwerk.
 Op vrijdag 15 november a.s. is er weer Sirkelslag , met als thema ‘In het donker zoeken naar licht’ (over Daniël). Een avond met uitdagende spelletjes rond een bijbels onderwerp. Deze avond is bestemd voor de basisschooljeugd (KIDS) en is van 19.15 uur tot 21.00 uur bij Anja en Jetze aan de Tsjerkelânsreed 48.
Inmiddels is het nieuwe seizoen van Pizza praat op zaterdag 28 september van start gegaan. Het Escape Tsjerke spel is uitgesteld naar a.s. zaterdag 16 november in de kerk. Dan moeten allemaal puzzels opgelost worden die hopelijk leiden naar vrijheid (en pizza’s). Van harte welkom voor alle jongeren die op de middelbare school zitten. Opgeven kan nog via een mailtje aan ds. Pit. 
Denkt u er ook aan om het opgavenformulier voor het Winterprogramma 2019-2020 in te vullen en in te leveren of te mailen naar Wiebe van der Hout of Ds. Pit.

De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand november, lied 729, alle 4 verzen?
Ons aanvangslied is ?
**********************************************************************************
Dienst voor danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is voor: Dorpskerken, steun kleine kerkgemeenschappen  
Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsgenoten. De Protestantse kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijv. door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk help dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Er wordt een bijdrage gevraagd om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn! 
                                                                           
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van dienst:
Tekening van Rembrandt, Petrus wandelend op de golven

Oefenlied:
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 283 : 1 en 2
https://lh5.googleusercontent.com/JUzdnfGPA4mYCW1Q2FEaBTmQtZ_R6xfy7K1yZRJP4U4wshBNoG2WrBvGh3-kVJfi98j0Vq0zaM_p1VmpRVfTNZLp8o1uGS2pT-NpAio0vRS1dbTyQ8xeZplQR4OvcHQvZ9Xq_kk3MiI6icLE1Q
2. Rûnom wei. Yn dit fermidden
Ha wij nei ien boarne socht,
Nije dreamen woll’ w’om bidde
En ús rjochtsje nei it ljocht

Groet:
V. : Genade zij u en vrede van God, onze Vader
      en van Jezus Christus, onze Heer.
A.: Amen

Bemoediging en drempelgebed:
V.  Onze hulp is in de naam van de Heer
A.  Die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: Lied 283 : 3 en 4
3. Want wij minsken hjir op ierde
Wurde wurch fan nacht en kwea,
Soene Jo, Hear, ús net liede nei it ljocht
4. Lit ús yn jo frede diele,
Lit him delkomm’as de dau,
Wolús heine yn é strielen
Fan jo goedens en jo trou

Kyrië
Gloria; zingen Psalm 68 : 7
Gebed
Schriftlezing : Mattheüs 14 : 22 – 36
22Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

34Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem. 36Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

Lied: Gezang 917
http://www.liedboek.nu/content/liedboek/computer-917-muziek-couplet-1-1.png
Overdenking
Lied : Gezang 840
VOOR ELKAAR EN VOOR DE WERELD
Dankgebed en voorbeden

met als acclamatie 368j
Stil gebed       Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied : Gezang 978 : 1, 2 en 4
Zegen
 
terug