13 oktober 2019 13 oktober 2019
Goedemorgen gemeente,

Allen van harte welkom in deze dienst, waarin Da. H. Post-Knol uit Dronrijp zal voor gaan en Folkje Koster bespeelt het orgel.
Volgende week zondag, 20 oktober, hoopt Ds. P. Lootsma uit Leeuwarden voor te gaan.
We zingen eerst het oefenlied 976.
Daarna beginnen we met het aanvangslied Lied 283: 1 2 en 3.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst van danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte vandaag is bestemd voor: Kerk in Actie/ Wereldvoedseldag.

In de sloppenwijken van Bogota houden drugsgeweld en zware criminaliteit
jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus
project verandering in. In een van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we
een kookschool annex restaurant gestart.
Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren
uit de omgeving. Inmiddels is de Colombiaanse stad Cali een 2 de kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Oarder fan de twatalige tsjinst op snein 13 Oktober 2019,
om 9.30  yn ‘e  tsjerke te Ryptsjerk


Afbeelding: Jacobs worsteling met de engel, Rembrandt.

OAN IT BEGJIN:
Wolkom
Oefenliet
Meidielings

Iepeningsliet: Gesang 283 : 1,2 en 3

Groet:
F. :Genede foar jim en frede,
     fan God, ús Heit, en fan Jezus Kristus, ús Hear
A. :AMEN
Bemoediging:
F. :  Us helper is de Heare
A. :  Dy’t himel en ierde makke hat
F. :  Dy’t ljocht skept yn it tsjuster, in paed om te gean.
A. :  Iepenje ús hert foar jo ljocht, lit ús diele yn jo frede.
            
Sjonge: Gesang 283 : 3 en 4

Gebed om ûntferming
De sprutsen bea wurdt  trije kear ûnderbrutsen troch in songen:


Gloarje: Gesang 304

AAN HET WOORD:

Gebed

Zingen: Gezang 984 : 1 t/m 4

http://www.liedboek.nu/content/liedboek/computer-984-muziek-couplet-1-1.png
Gezegend die de aarde maakt,     
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel


Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.


Lezen: Genesis 32 : 23 - 33
23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. 33Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.


Overdenking

Gezang 657 :1,2 en 4

2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!

4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

FOAR ELKOAR EN FOAR DE WRALD
Tankgebed en foarbeaen
mei as akklamaasje nei elke bea: Lieteboek 367b

Stil gebed 

Us Heit     
Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa't ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade.
Want jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen.

Sammeling fan de jeften

Slotliet
: Gesang 418 : 1, 2 en 3

Segen

 
terug