16 februari 2020 16 februari 2020
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee R. Wind voor zal gaan.
Het orgel wordt vandaag bespeeld door Folkje Koster. Volgende week zondag is een Fryske tsjinst waarin da. S. Bergsma van Oentsjerk voor hoopt te gaan. Neemt u, zo mogelijk, uw Friese liedboek mee.
Kopij voor Tsjerke en Toer voor het maartnummer, kan nog tot vrijdag 21 februari 19.00 uur worden ingeleverd bij Clazina Reitsma, De Opslach 20.
We beginnen met het zingen van ons oefenlied 839.
Daarna zingen we het aanvangslied 119:13 en na het stil gebed couplet 64.
De kerkenraad wenst u allen een goede en gezegende dienst.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk in Actie voor het project ‘Samenwerken aan een stabiele toekomst’ in Kameroen. De noordelijke provincies daar liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst.
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

De opname van het oefenlied, welke deze maand nummer 839 een zeer vrolijk lied kunt u bekijken door op de link te klikken. opname: zie https://www.youtube.com/watch?v=aXhDzVrBcBs&feature=youtu.be

Orde van Dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied lied 839
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied (gemeente staat) lied 119: 13
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied  lied 119: 64
Gebed om ontferming
Glorialied 870:1 , 2, 3, 4 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen
Gebed
1e Schriftlezing I Kor. 2, 1-5
Lied 943: 1, 2, 5 en 6
2e Schriftlezing Mt.5. 13-26
Lied 838: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt (LbvK 1973 gezang 481)
Preek
Lied 837: 3 en 4 Iedereen zoekt U, jong of oud
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon (Tussentijds 207)
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN
terug