16 september 2018 16 september 2018
Moarn Gemeente

Allen Fan herte wolkom op dizze startsnein. Dûmny Pit is de foargonger en Folkje spilet op it oargel en yn e Einekoer bespilet Wiep Boersma it oargel.
Oare wike snein giet Da W Heeren ut Oentsjerk foar.
De tsjerkerie winsket us in mooie startsnein ta.
We folgje de liturgie.
--------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste kollekte is foar de onkosten en de twadde foar Boukje Fokkema
In 2016 vertrok Boukje Fokkema naar Syberië om met weeskinderen te gaan werken.Ze was betroken bij kinderkampen en zag vooral de noodzaakonder weeskinderen. In Rusland zijn daarvoor bijna geen voorzieningen. Nu vertrekt Boukje op 16 september opnieuw naar Rusland, naar Sint Petersburg. Ze gaat daar nu voor vijf jaar naar toe. 
terug