17 november 2019 17 november 2019
Goeiemoarn allegeare,

Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is hjoed da. M. Hulzebos út Britsum.
It oargel wurdt bespile troch Folkje Koster.

Oare wike snein is it de lêste snein fan it tsjerkelik jier. Yn e tsjinst om healwei tsienen hopet ús eigen dûmny P. Pit hjir foar te gean.
Yn dizze tsjinst wurde de ferstoarnen fan it ôfrûne jier betocht.
Nei de tsjinst is it dan kofjedrinken yn De Einekoer

Tongersdei 21 novimber komt de tsjerkerie by inoar om 20.00 ûre yn de Bron.

Foar minsken dy’t it winterwurkprogramma net krigen ha, kinne oer de mail in digitaal eksemplaar by my oanfreegje. (scribapknryptsjerk@gmail.com)

Wy begjinne mei it sjongen fan ús nije oefenliet nûmer 729

 Dêrnei sjonge wy steande liet 287: 1, 2
De tsjerkeried winsket ús allegear in goede en segene tsjinst ta.
___________________________________________________________________
Tsjinst fan tankjen en dielen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is hjoed foar Serve India: It jild giet nei it opknappen fan in gebou foar de Kristelike mienskip yn Orissa. Orissa is in staat yn India en dêr wurdt it Kristenen net maklik makke. It gebou, dat ek tsjinst dwaan sil as tsjerke en skoalle is oan in opknapbeurt ta. It gebou dat se hiene is yn it needwaar ferneatige. It jild kin tige brûkt wurde! (Foar mear ynformaasje: sjoch T&T)

De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Liturgie voor zondag 17 november 2019 in de Prot. Gemeente Ryptsjerk

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied (gemeente staat): 287: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied 287: 5 (hierna gaat gemeente zitten)
Drempelgebed
Lied 23c: 1, 2, 5
Gebed om ontferming
Glorialied 304: 1, 2, 3
Inleiding op de lezingen
Gebed van de zondag
Schriftlezing Job 1: 1 - 12
Lied 538: 1, 2, 4
Reflectie op de lezing
Schriftlezing Job 2: 7 - 13
Lied 1008: 1, 2, 3
Reflectie op de lezing
Schriftlezing Job 42: 7 – 17
Lied 91a
Reflectie op de lezing
Lied 650: 1 t/m 4
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied 418: 1, 2, 4
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN
 
terug