20 januari 2019 20 januari 2019
Goeiemoarn gemeente,
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst, dêr’t  ds.W. Heeren út Oentsjerk yn foargiet. Lector is hjoed frou Gepke Sikma út Gytsjerk. Folkje Koster bespilet it oargel.

Hjoed ha wy de oekumenyske gebedssnein foar de ienheid fan de tsjerken. It is in goed gebrûk dat dan de foargongers wikselje fan plak. Ek binne der lektoren dy’t meiwurkje yn de tsjinst. De liturgy is opsteldx troch Henk Nijdam fan de Oekumenyske Wurkgroep Trynwâlden, pastor doopsgesinde pastor Ietsje de Boer en ús dûmny Peter Pit. Dêrby is gebrûk makke fan lanlike liturgysuggestjes út Indonesie mei as tema Recht voor ogen.

Kopij foar Tsjerke en Toer moat ynlevere wurde foar freed 25 januari sân oere de jûns by Clazina Reitma.

Nije wike snein 27 jannewaris om healwei tsienen hopet ds. J. van den Boogaard-Bongers út Hallum hjir foar te gean. Dat is in Fryske tsjinst, wolle jimme de Fryske lieteboeken dan meinimme?
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst.
Wy folgje de liturgy
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar de renovaasje fan in middelbere skoalle op Java. It dak fan it gebou yn Cigugur moat ferfongen wurde. Dêr is 19.000 euro foar nedich, dat mei in aksje fan Wilde Ganzen besocht wurdt by elkoar te krijen.
De twadde kollekte is foar tsjerke is by de doar.


Liturgie (niet alles van de liturgie is overgenomen, dat heeft een technische reden die ik (=Douwine) niet kan oplossen)                    
 
Oecumenische diensten in Oentsjerk, Ryptsjerk en Damwâld 
Datum     20 januari 2019 
Voorgangers
Wiebke Heeren voorganger van de PGT verzorgt de dienst in
Ryptsjerk                                               aanvang:       9:30 uur
Peter Pit voorganger van PKN Ryptsjerk verzorgt de dienst in doopsgezinde gemeente van Damwoude aanvang:       9:30 uur
Ietsje de Boer voorganger in Damwoude verzorgt de dienst in de
Maria-kerk van Oentsjerk                          aanvang:       9:30 uur
 
Dit jaar kan de Doopsgezinde gemeente van Veenwouden geen medewerking verlenen. 
Deze liturgie is vanuit de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden samengesteld uit het jaarthema van de landelijke informatie van de Raad van Kerken en in overleg met de voorgangers van de dit jaar 3 meewerkende kerken.
Als Oecumenische Werkgroep Trynwâlden wensen wij u een goede dienst en dat deze mag bijdragen tot verbinding en zoeken naar elkaar.
 
Orde van Dienst
 
Zoek het recht en niets dan het recht
(DEUTERONOMIUM 1 6 V E R S 2 0)
 
Legenda
V = voorganger
A = allen
L = lezer (liturg)
 
Opening 
 
V      Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
A     Wij komen samen om U te aanbidden.
 
V     Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
A     Wij komen samen om U te aanbidden.
 
V      Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
A     Wij komen samen om U te aanbidden.
 
V      De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
A     En ook met u.
 
ZI N G E N  O P E N I N G S L I E D       
Geef, Heer, de koning uwe rechten (Psalm 72 vers 1 en 4 Liedboek 2013)
 
     4. Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
 
Inleidend woord door de voorganger
 
Gebed
V  Geliefde broeders en zusters, laten we God aanroepen, zodat op onze viering een zegen ligt.
L  God van compassie, U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden. Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen. Wij beseffen dat wij ons soms verkeerd gedragen tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd: door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger aangeschreven staan; door voorbij te gaan aan de vreemdelingen, de armen en de minsten in onze samenleving; door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden. Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk.
Heer, ontferm U.
A  Heer, ontferm U.
L  God van liefde, U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde. Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben, als teken dat wij zijn leerlingen zijn. Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven: door leden van andere kerken als rivalen te zien; door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven; door vooral op ons eigen belang gericht te zijn; door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters; door mensen die anders denken buiten te sluiten. Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen alleen maar hoger geworden.
Heer, ontferm U.
A  Heer, ontferm U.
L  God van genade, U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken tot een plaats van gerechtigheid voor allen.  Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid. We belijden dat we hierin soms tekort schieten: door geen respect te hebben voor onze naasten; door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt verstoord. Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden, die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt voor allen.  Heer, ontferm U.
A  Heer, ontferm U.
V  Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn, en ons zijn eeuwige liefde tonen.
A  Amen.
  
Z I N G E N : Maak ons uw liefde, God (Lied 974 vers 1 en 2 Liedboek 2013) onder de melodie van “dank, dank nu allen God”.
  
  1. Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. 
  2. Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven. Laat lichten uw gezicht over de duisternis waarin de ander in gemis gevangen is. 
  3. Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen. De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen. Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan; in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan. 
  4. God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin. Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. 
Dienst van het Woord
E E R S T E   L E Z I N G : Deuteronomium 16 vers 10-20
 
10 U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 11 Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15 Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voorde HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God u zal geven, in bezit nemen.
 
Zingen  ANTWOORDPSALM: Psalm 84: 3 en 6
 
 
6. Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.
 
T W E E D E   L E Z I N G  Romeinen 12 vers 1-13
Liturg: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 
ZINGEN  laudate omnis gente lied 117 d ( 3 keer zingen latijn/nl/fries)
 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer
 
Bring hulde alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde alle folken, bring hulde oan de Hear.
 
OVERDENKING 
Aansluitend orgelspel 

  Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
Gemeente gaat staan 
 
V     Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen. Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.  
Laten we gehoor geven aan zijn roep.
A     Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
 
V     Als leden van het lichaam van Christus
       zijn wij geroepen om ons leven vrij te houden van de dorst naar geld en bezit, en tevreden te zijn met wat wij hebben.
            Laten wij de cirkel van de hebzucht doorbreken en leven in eenvoud. A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
 
V Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen die gevangen zijn of slachtoffer van geweld.
        Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
A     Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
 
V     Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen.
       Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.
A     Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
 
V     Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de schepping.
       Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen.
A     Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Gemeente gaat weer zitten
 
Vredeswens zingen: lied 1010 vers 1 en 4
Geef vrede heer geef vrede  
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
 
DANK GEBED EN VOORBEDEN
V  Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer, voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.
 
L  Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven. Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld. Met de tongen en talen van alle naties danken wij U, God, Trooster van lichaam en ziel. Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting. 
Zo vragen wij U:
A  God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L  Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht. Moge uw welwillendheid onze harten vervullen en ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid. Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden. 
Zo vragen wij U:
A  God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L  Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. Help ons om aan
Jezus’ gebed te voldoen, dat wij één zullen zijn en samenwerken opdat uw Koninkrijk openbaar wordt. 
Zo vragen wij U:
A  God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L  Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes die wij met elkaar delen in deze wereld. Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde. Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven en deze wereld te maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U:
A  God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
  
G E B E D VAN  D E  H E E R (ONZE VA D E R) volgens de nieuwe vertaling
 
A     Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
 
maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 
Collecte
Voor deze diensten willen we  de collecte bestemmen ter ondersteuning voor de  renovatie van een middelbare school  in Indonesië. Het betreft project 2018.006 van de Wilde Ganzen. Het dak van een middelbare school in Cigugur op Java in Indonesië moet vervangen worden. In de asbestplaten zitten gaten en scheuren en de houten kap zit vol houtworm. De school wil graag het hele dak van hun gebouw vernieuwen. Daar is ruim 19.000 euro voor nodig. Voor dat bedrag wordt de oude kap verwijderd en komt er een nieuwe lichtgewicht stalen constructie en dakbedekking. Daarmee hoeft de school in ieder geval de komende tien jaar geen reparaties meer uit te voeren. U kunt op de site van Wilde Ganzen meer informatie vinden.
 Z I N G E N    Laat ons nu vrolijk zingen (Lied 285 vers 1, 3 Oud-Katholiek
Gezangboek, Lied 146a, Liedboek 2013) 
 
3. Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht. Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht, de aarde en de hemel, de mensen en het vee, en alles wat er wemelt in ’t water van de zee.
  
Zegen
V     Moge God u met liefde omarmen, en vriendelijkheid uit u laten vloeien.
Moge God een vuur van moed in u ontsteken en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede. Moge God u nederigheid schenken en volharding om de eenheid te voeden.
       A     Amen! 
Z I N G E N Laat ons nu vrolijk zingen (Lied 146a : 4, Liedboek 2013)
4. Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet. Wie maar aan Hem zich houden, die geeft Hij alle goed. Moet iemand onrecht lijden, de Heer staat aan zijn kant. Hij doet te allen tijde aan elk zijn woord gestand.
             
Ik geloof in God die liefde is en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen. 
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is  om ons heel te maken en ons te bevrijden
van alle onderdrukking 
Ik geloof in de Geest van God die werkt in en door allen die zich toekeren naar de waarheid
                Indonesië
(deel naar bewerking Wim van der  Zee)
 
Bij de uitgang ontvangt u een gebedskaartje uitgegeven door de Raad van Kerken.
Tot slot wenst de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden u een goede zondag en eventueel tot ziens bij één van de andere activiteiten van ons in de Trynwâlden.  
         

 
terug