22 december 2019 22 december 2019
Goeiemoarn allegear,

Wolkom yn dizze tsjinst op de fjirde snein fan advint, de tariedingstiid nei de kryst. Us foargonger is hjoed  domina Toos Reichman. Sy ferfangt frou L. de Vries, dy’t dizze wike ôfsein hat.  It oargel wurdt bespile troch Geert Postma.
Tiisdei is de fjirde ( is de fiifde excuses foar It ferkeard bekind meitsje jw) doarpskrystjûn yn de loads fan Foppe en Anja Epema oan de Binnendyk. It begjint om healwei achten. De skoalle, koar Excentriek, ferskate muzikanten en dûmny Pit wurkje mei.
Op earste krystdei giet dûmny Pit foar en wurkje ferskate blazers mei oan de tsjinst.
Oare wike snein is der gjin tsjinst. Wol is der de middeis om fjouwer oere in oargelkonsert oer it libben fan Jezus mei ymprovisaasjes fan oargelist Jaap Sake Heeringa en samenzang.
Op âldjiersjûn is der om 19.30 tsjinst. Dan hopet domina L. Cnossen fan
Westergeast foar te gean.

Op snein 5 jannewaris sil Femmie van der Zee befêstige wurde as diaken. Eventuele beswieren dêrtsjin kinne skriftlik en ûndertekenene kenber makke wurde by de scriba Douwine Reitsma foar 30 desimber.
Kopij foar tsjerke en toer fan jannewaris graach foar freed sân oere oanleverje.

Wy stekke no de advintskearsen oan.
4 kaarsen worden aangestoken
De tekst voor de vierde adventszondag is uit Micha 7: 18
"U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw".
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur,
Kleur van leven.
Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog  voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een
noodrantsoen de plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.


Wy sjonge omt dumny Reichman nei Drachten moat  it oefenliet hjoed net.Wy folgje no de liturgy. De tsjerkeried winsket ús allegear in goede en segene tsjinst ta.

Dienst van danken en delen:
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte stiet hjoed yn it teken fan Myanmaar . Kerk in Actie besiket ljocht te bringen in de situaasje fan bern dy’t bot lije ûnder de ûnrest yn de grinsstreek fan Thailand en Myanmar, foarhinne Birma. Mear hjiroer yn T en T.
By de útgong wurdt kollekteard foar tsjerke.
Orgelspel Welkom en mededelingen

De vierde adventskaars wordt aangestoken.

VIO: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G: AMEN
VIO: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
VIO: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN VIO: Amen

Antifoon voor deze zondag: Hemel, laat gerechtigheid neer-regenen , neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen en ook het recht doen ontspruiten:
Ingangslied: 439, 1,4
Kyrië
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood der wereld
V: Here God, ontferm U
Groet: De Heer zij met u en met uwen geest
Zondagsgebed
(eindigend met de woorden: "Door Jezus Christus onze Heer") G: Amen
Adventsverhaal voor jong en oud Psalm 145: 1,6
Genesis 3: 8-24
Zingen zondagslied lied 466: 1
( de gemeente gaat staan na voorspel)
Lezing van het Evangelie: Matteüs 1: 18-25
Lof zij U, o Here
(de gemeente gaat zitten)
Overdenking
Orgelspel:
Zingen lied 462
Collecte
Gebed over de gaven
Voorbeden
(Oproep tot voorbede, telkens eindigend met:)
V: Laat ons de Heer bidden
G: 368a
Stil gebed Onze Vader

Lied bij de zegen
Hear wês mei ús oant in oare kear
wol onat wersjen oe rús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear wês mei ús oant in oare kear

Hcar, wês mei üs oant in oa
Hear, wês mei Os oant in oare kear,
wol uis mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzjc.
Hear, we mei tis oant in oare kear.

Hear, wês mei üs oant in oare kear,
wol dc wegen foar us sljochtsje,
üs net nei üs sûnden rjochtsje.
Hear, wes mei üs oant in oare kear.

Hear, wês mei üs oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
 lit us dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei Lis oant in oare kear.

(de gemeente gaat staan) zegen
G: Amen ( op de gebruikelijke wijze)
 
terug