22 september 2019 22 september 2019
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst.
Voorganger in deze Avondmaaldienst is Ds. D. Posthuma uit Burgum, u bent allen van harte uitgenodigd om het Avondmaal mee te vieren. Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 29 september hoopt J. van den Boogaard uit Hallum voor te gaan.
Kopij voor Tsjerke en Toer kan voor vrijdagavond 19.00 uur ingeleverd worden bij Clazina Reitsma aan de Opslach.
De kerkenraad wenst allen een gezegende dienst

We beginnen met het zingen van het oefenlied 817.
Daarna volgt ons aanvangslied lied 84 1 en 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat.
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen.

De uitgangscollecte is voor de kerk.

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom door één van de kerkenraadsleden
Oefenlied, wij zingen lied 817.
Intochtslied, wij zingen Psalm 84,1.2.
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen Psalm 84,6.
Gebed om ontferming
Gloria, wij zingen Lied 304
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing Lukas 15,1-10
Wij zingen Lied 339a
Overdenking
Wij zingen Lied 944 (LbvK 1973 gezang 395)
Mededelingen over pastoraat en collectes door één van de kerkenraadsleden
Voorbeden en dankgebed
Collecte
Dienst van de Tafel
We zingen Lied 344 (een geloofsbelijdenis)  Tussentijds 96
Avondmaalsliturgie ( ‘Omdat Gij liefde zijt’.)
na het ‘Onze Vader’
wensen we elkaar ‘de vrede van Christus’ toe en zingen we Lied 568a
nodiging uitdeling van brood en wijn dankgebed
Slotlied, we zingen  Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Zegen (Amen gezongen).

 
terug