30 september 2018 30 september 2018
Goeiemoarn gemeente,
Wy begjinne nei it oefenliet, numer 882. Wy sjonge fers 1, 2 en 3.
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst der’t dûmny Jonker fan Seisbierrum yn foargiet. It oargel wurdt bespile troch Geart Postma.
It stilte-oere fan woansdei 3 oktober giet yn ferbân mei de teaterfoarstellings letter dizze wike net troch.
Oare wike snein 7 oktober healwei tsienen. hopet dûmny Pit hjir foar te gean. Dy tsjinst stiet yn it teken fan ‘Yn it skaad fan ’e toer’, it muzykteaterstik dat ein fan dizze wike yn premjêre giet.
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst.
Us oanfangsliet is lied 103:1 en 3
-----------------------
(Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.)

De kollekte dy’t nei de gebeden holden wurdt, is foar Light for the world.
Dizze untwikkelingsorganisaasje wurket oan in wrald dy’t rjochtdocht oan minsken mei in handikap. Lighy for the world leaut yn in samenleving mei gelikense kasnsen foar eltsenien op kultureel, sosjaal, polityk en ekonomysk gebiet.  
De kollekte bei de doar is foar tsjerke.

Oarder fan tsjinst
Orgelspel
Welkom,
Zingen Oefenlied
Mededelingen
Zingen: lied 103: 1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen (LbVK 1973 gezang 460)

Stil gebed, Groet, Aanvangswoord
Zingen lied 103c: 2, 4
Kyriegebed,
Zingen glorialied: lied 304: 1,2,3 Zing van de Vader die in den beginne (Tussentijds 19)
Gebed
Lezing: Marcus 9: 36-50
Zingen lied 838: 1,3 Het diepste woord
Lezing Deuteronomium 13:1-5
Zingen: lied 317: 2,3 Grote God, gij hebt het zwijgen (LbvK 1973 gezang 329)
Verkondiging:
Zingen: lied 713: 1, 2,4 Wij moeten Gode zingen (LbvK 1973 gezang 301)
Mededelingen pastoraat etc
Gebeden
collecte
Zingen: lied 416: 1,2,3 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen.(3 x amen)

 
terug