31 maart 2019 31 maart 2019
Goeiemoarn gemeente,
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst, ek de gasten yn ús femidden.
Wy begjinne mei it sjongen fan it oefenliet 543.
Fannemoarn is dûmny Pit ús foargonger.
It oargel wurdt bespile troch Wiep Boersma.
Takom’ wike snein is de foargonger dûmny M. Vroonland út Ljouwert, dan is d’r nei de tsjinst ek wer kofjedrinken.


De liturgische tafel stiet yn it teken fan dizze fjirde snein yn e fjirtichdagentiid.
De 8 flessen staan in een achthoek. De vorm wordt versterkt door de groene grassen en de bloeiende  viburnums.

Wij bidden om een nieuw begin
Een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven,

De tsjerkerie winsket ús allegeare in segene tsjinst.
 

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is voor ‘Pionieren rond zingevingsvraagstukken. Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven (zoals bv Nijkleaster yn Jorwert). De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan.

De twadde kollekte is foar tsjerke is by de doar.
 


Orde van dienst:
 
terug