3 november 2019 3 november 2019
Goedemorgen allemaal.
Welkom in deze bijzondere dienst waarin Rein Jan vd Velde gedoopt zal worden. Een speciaal welkom voor alle familieleden, vrienden en genodigden van Jan-Pieter en Ieke om dit doopfeest mee te vieren.
Onze voorganger vandaag is onze eigen predikant ds. Pit en het orgel wordt bespeeld door Wiep Boersma. Na de dienst kunt u de ouders feliciteren. Zij nodigen u uit om daarna samen met hen koffie te drinken in de Einekoer, het dorpshuis van Ryptsjerk.

Dinsdagavond komen de ouderlingen bij elkaar.

Woensdagavond is er dankstond voor gewas en arbeid om 19:30 yn’e einekoer. It is in fryske tsjinst waarin Ds. J. van der Mark uit Wolvega hoopt voor te gaan. Ferjitte jo net it fryske liedboek mei te nimmen.

Aansluitend aan de dankdienst is de gemeenteavond waar gesproken zal worden over 2 vormen van avondmaal vieren en een presentatie wordt gegeven over de gedachtenis tafel.
Ook wordt de begroting besproken. Deze is van te voren bij Rein Smilde in te zien. Earst efkes belje? De begroting van de diaconie is bij Anja de Jong in te zien, ek graach efkes belje.

Volgende week zondag hoopt da. Post-Knol út Dronryp hier voor te gaan.

Ons intochtslied is: Lied 216:1,2,3 'Dit is een morgen, als ooit de eerste'
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Dienst voor danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.Liturgie van de dienst waarin de doop bediend wordt aan zoon van Jan Pieter van der Velde en Ieke Koster zondag 3 november 2019 Protestantse Gemeente Ryptsjerk
Voorganger: ds. Peter Pit, ouderling: Tjerk Wiersma, diaken: Anja de Jong organist: Wiep Boersma, piano: Doetie Braaksma Koster: Gosse van der Weg
Orgelspel Binnenkomst kerkenraad en doopouders
Welkomstwoord en mededelingen

Lied 216:1,2,3 'Dit is een morgen, als ooit de eerste' Zo mogelijk staande Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Openingswoorden Voorganger De Heer zij met u. Allen Ook met u zij de Heer.
Voorganger Wees hier aanwezig, eeuwige God, ons baken op de levensweg, onze hoop als de nacht lang duurt, onze troost als wij verdwaald zijn, Allen dat uw goedheid ons mag vinden, dat uw heil onze toekomst wordt. Amen.

Lied Psalm 121:1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. U kunt weer gaan zitten 

Gebed

Lied 'Laat de kind’ren tot mij komen' De dopeling wordt door beppe Minke Koster de kerk binnengebracht. De kan met doopwater door beppe Grietje van der Velde. Laat de kindren tot mij komen, alle, alle kindren. Laat de kindren tot mij komen, niemand mag ze hind'ren. Want de poorten van mijn rijk, staan voor kind'ren open, laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen. Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen.

Inschenken van het water in het doopvont Water van het heil Water dat ons zuivert door de kracht van de Geest van God, zodat wij als herboren een nieuw leven beginnen als volgeling van Jezus, onze Heer.

Uitleg over de doop Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. naar Romeinen 14:7-8 Onze Heer Jezus Christus heeft zichzelf laten dopen en deelde in ons leven en onze dood. Hij heeft de dood overwonnen en doet ons delen in zijn leven. naar Romeinen 6:3-5 Hij gaf ons een opdracht: ‘Aan mij is gegeven alles wat jullie nodig hebben om voluit en in liefde te leven. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.’ Matteüs 28:18-20

Presentatie van de dopeling
Ouderling Hier in Gods huis is binnengebracht om gedoopt te worden: Rein Jan, zoon van Jan Pieter van der Velde en Ieke Koster. Wij zijn dankbaar dat zij de wens hebben uitgesproken om hun kind te laten dopen.
Doopouders komen met hun kind bij het doopvont staan.

Vragen aan de ouders Voorganger In het midden van de gemeente vragen we jullie als ouders: willen jullie dat je kind gedoopt wordt? Ouders … Voorganger Met welke naam zal hij gedoopt worden? Ouders … Voorganger Mag de naam van dit kind geschreven staan in de palm van Gods hand.

Uitleg over de doopschelp Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis
Voor zover mogelijk gaat iedereen staan.
Voorganger Doopouders en u allen hier samen gekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van Rein Jan en uw eigen doop te gedenken, vraag ik: willen jullie het voorbeeld van Jezus volgen, het kwade achter je laten en kiezen voor het goede? Allen Ja.

Voorganger Belijd dan zingend uw geloof: Lied 'Ik geloof dat er een God is' Op de melodie van ‘Samen in de naam van Jezus’ Ik geloof dat er een God is die de mensen leven geeft, die er was voor wij er waren, die zal zijn, die eeuwig leeft. Ik geloof in Jezus Christus die de mens is voorgegaan, die de dood heeft overwonnen, Hij biedt ons nieuw leven aan. Ik geloof in kracht van boven, in de Geest die inspireert, die op zoek blijft naar ons mensen, die ons trouw en liefde leert. Ik geloof in eeuwig leven, leven dat ons overstijgt, geen begin en ook geen einde, leven waar men deel aan krijgt.
U kunt weer gaan zitten.

Doop en handoplegging De ouders komen met hun dopeling dicht bij het doopvont staan. De voorganger doopt het kind met zijn doopschelp en legt de dopeling een hand op. Dopen Rein Jan, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Overhandiging doopschelp aan ouders (De schelp blijft in de kerk tot de Paasnacht. In die dienst krijgen de ouders hem mee.)
Handoplegging Je bent een kind van God + getekend met het kruis van Christus Dooptekst
Aansteken van de Doopkaars aan de Paaskaars door Ieke In godsgeskink bliuwt it sûnder mear. In lyts jonkje, ús tabetroud troch de Hear. Dat dyn libben wêze mei as de sinne, mei waarmte, lok en leafde om dy hinne. Dat Jezus dyn hoeder wêze mei op dyn libbenswei. Mei Hy dy liede dei oan dei.

Vragen aan de doopouders Voorganger Jan Pieter en Ieke, beloven jullie je kind, die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie hem op te voeden in de geest van de goede boodschap van Jezus Christus, en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan? Beloof je zo elkaar en je kind aan God toe te vertrouwen? Jan Pieter en Ieke, wat is daarop jullie antwoord? …

Vragen aan de gemeente en verwelkoming door de gemeente Voor zover mogelijk staande
Voorganger Gemeente, ga met dit gedoopte kind van God de weg van het Koninkrijk van God.
Allen Welkom, kind van God, welkom in de kerk van onze Heer Jezus, wereldwijd en in ons midden.
Zegenlied Opwekking 740 'Ik bid dat God jou zegent' Begeleid door Doetie Braaksma Doetie Ik bid dat God jou zegent, jij lieve, kleine schat en dat Hij jou zal geven de wensen van je hart. 6 Ik bid dat God jou zegent, jij lieve, kleine schat en dat het ver zal rijken tot in jouw nageslacht. Refrein (2x) Want Hij is de Almachtige, de Schepper van't heelal. Hij maakte alles prachtig en jou bovenal. Allen Ik bid dat God jou zegent, dat door jouw leven heen, je steeds weer zult ervaren: 'God laat me niet alleen'.
U kunt weer gaan zitten.

Overhandiging doopkaart door de ouderling

Lied 675:1 'Geest van hierboven' Tijdens het zingen kunnen de doopouders weer gaan zitten.
De dopeling wordt de kerk uitgedragen.

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

Schriftlezing Genesis 12:1-8 NBV De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.' Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.

Overdenking 'Reinheid, rust en regelmaat'

Lied 'Ik zal er zijn' van Sela Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebeden: dankgebed en voorbede
Tijdens de voorbede, elke keer na de woorden 'Zo bidden wij tot U' spreken wij gezamenlijk hardop: Allen Heer, ontferm U, uw Naam roepen wij aan.

Orgelspel – ondertussen collecte voor de kerk in Zambia In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er  niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, manvrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Slotlied 978:1,3,4 'Aan U behoort, o Heer der heren' Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.
Zegen Voorganger In ons hart en in ons huis: de zegen van God. In ons komen en in ons gaan: de vrede van God. In ons leven, op onze zoektocht: de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin: de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Allen Amen.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
Daarmee worden onder andere diensten als deze mogelijk gemaakt.
Na de dienst kunt u de ouders feliciteren.
De doopouders nodigen u uit om samen koffie te drinken in de Einekoer, het dorpshuis van Ryptsjerk aan de Heermawei 3. Vanuit de kerk over de brug, eerste weg links en na 100 meter aan uw linkerhand. 
terug