5 januari 2020 5 januari 2020
 Goede morgen gemeente, ik wil u allen op deze eerste kerkdienst in 2020 een Gezond en Gezegend Nieuwjaar wensen.
                                                                                          
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten. Onze voorganger vanmorgen is onze eigen predikant Ds. P. Pit en Wiep Boersma bespeelt het orgel. In deze dienst zal Femmie van der Zee worden bevestigd als diaken.  

Volgende week, zondag 12 januari a.s. hoopt Mevr. H. Hoving van Leeuwarden hier voor te gaan.   
Op woensdag 8 januari a.s. is er van 19.00 – 20.00 uur Stilte-uur in de kerk.   
Na afloop van deze dienst is er met elkaar koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand januari, lied 150a, alle verzen.
Ons aanvangslied is lied 216, de verzen 1 en 3. We volgen de liturgie
***********************************************************************************
De bloemen worden als groet van de gemeente naar de nieuwe bewoners van de Binnendyk 72, gebracht.

De collecte is voor: Hadassa, Jonge vrouwen in de knel.
Stichting Hadassa biedt jonge vrouwen een kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Jonge vrouwen die vaak het nodige hebben meegemaakt. Denk hierbij aan misbruik, verwaarlozing of geweld. Dergelijke gebeurtenissen laten vaak bij vrouwen een continu gevoel van onveiligheid achter. Dat gevoel zorgt ervoor dat ze zich moeilijk kunnen geven aan de hulpverlening. Daarom heeft de hoeve ervoor gekozen om klein te blijven, alleen hulp te bieden aan vrouwen en te werken met een kerngezin naast vrouwen. Mede daarom is de hoeve gewild en hebben wij vaak meer vraag dan aanbod.
De collecte voor de kerk, komt vanwege het koffiedrinken na afloop van de dienst, direct na de collecte voor de diaconie. 

  Liturgie:

Waar  is  het  kind ?
Eerste dienst in het nieuwe jaar & bevestiging van Femmie van der Zee als diaken
Zondag 5 januari 2020
Protestantse Gemeente Ryptsjerk Voorganger ds. Peter Pit, organist Wiep Boersma Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en voorganger Welkom en Mededelingen

Oefenlied Psalm 150a
 
 1. Geprezen zij God! Gij allen op aard, aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt. Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
 2. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.
 3. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Moment van stilte
om ons voor te bereiden op de dienst

Eerste lied 216:1, 3 "Dit is een morgen als ooit de eerste"

Zo mogelijk staande
Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Openingswoorden en Groet

V         Onze hulp en onze verwachting voor 2020        is van God, onze Heer.

A         Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. V Genade en vrede van onze hemelse Vader

            en van Jezus Christus, onze Heer.
A         Amen.
U kunt weer gaan zitten

Lied 513:1, 2 "God heeft het eerste woord" (Nieuwjaarslied)

 1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.
 2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.
Gebed om ontferming
...gebedsstilte...

Lied 513:2a, 3 en 4

2a.God heeft het laatste woord Al moeten wij neerzijgen in ’t somber rijk van ’t zwijgen het wordt door Hem verstoord.
 1. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.
 2. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Gebed bij de bijbel

Schriftlezing Matteüs 2:1-15 NBV
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."' 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.' 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

Lied Psalm 72: 3 en 6

3.Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof, de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba 's verre stranden, brengt hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.
6.Bloeie Zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken, dat naar Gods toekomst wijst. Dat opgetogen aller wegen,
de volken kunnen saam, elkander groetend met de zegen, van Zijn doorluchte naam.

Uitleg en verkondiging "Waar is het kind?" Lied 993: 1 t/m 7 "Samen op de aarde"

 
 1. wat Hij heeft geschapen – met zijn hand, zijn woord.  Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.
 2. ’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht, om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;
 3. om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,  wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.
 4. Israël, Egypte, stem en tegenstem,  hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,
 5. want Hij zal verzoenen wat vijandig is, nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.
 6. Kerk en wereld samen, vasteland en zee, worden ja en amen, ja uit ja en nee.
BEVESTIGING AMBTSDRAGER

Presentatie

De aanstaande ambtsdrager komt uit de gemeente en gaat bij de knielbank staan.

De bedoeling van de ambten

In het bijeenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun werk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van de kerk. Zij mogen dit werk verrichten, met het oog gericht op hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.
De apostel Paulus schrijft: "Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente." (1 Korintiërs 12:4-7 NBV) En de apostel Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij (of zij) die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus
4:10 HSV)
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling of diaken om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En jij, Femmie, die nu gereed staat je ambtswerk te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd, het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Lied "Samen in de naam van Jezus" - "Mei-inoar yn Jezus' namme" (EL 218:1a + Lieten fan leauwe en langstme 148:1b)

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Mei-'noar bidde, mei-'noar sykje nei it plan fan God, ús Hear. Mei-'noar sjonge, mei-'noar tsjûgje, mei-'noar libje ta syn ear.

Vragen

V:        Femmie van der Zee-Fokkema, jij die nu geroepen     wordt tot het ambt van diaken in deze gemeente: Ben        je bereid in vertrouwen op God dit werk op je te          nemen? Beloof je jouw taak trouw te vervullen, met          liefde voor de gemeente en allen die op je weg komen?        Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt          verteld? Wat is daarop je antwoord?              [Femmie antwoordt]
De nieuwe ambtsdrager knielt op de knielbank

Gebed om de Geest (bij de knielbank)

V         Zend uw heilige Geest op Femmie,        maak haar tot diaken van deze gemeente              om in liefde om te zien naar mensen      en uw barmhartigheid gestalte te geven.              Geef haar daartoe uw kracht en Geest. Amen.

Persoonlijke voorbede

V          God, wij bidden U,
geef haar die in haar ambt is bevestigd,            dat zij gehoorzaam aan uw roepstem       en vertrouwend op uw beloften,   vrijmoedig haar taak mag vervullen             tot eer van uw Naam,         tot vreugde voor ons allen             door onze Heer, Jezus Christus,
            die met U, in de eenheid van de heilige Geest,  
            leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  
A         Amen.

Lied 904:1 "Beveel gerust uw wegen"

Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden  wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.  
De nieuwe ambtsdrager staat weer op en gaat bij de knielbank staan. De woorden worden met een handdruk bekrachtigd.

Aanvaarding en verwelkoming

Allen gaan voor zover mogelijk staan
V         Gemeente, dit is uw nieuwe diaken. Wilt u haar           ontvangen en aanvaarden, haar omringen met uw    medeleven, haar dragen in uw gebeden, haar hooghouden in haar ambt en met haar meewerken in     de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord? A    Ja, dat willen wij van harte.
U kunt weer gaan zitten. De nieuwe ambtsdrager neemt plaats in de kerkenraadsbank.

Lied ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ Sjongend op Wei 23


2. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
3.Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Eventueel 2e groep:

Gebeden - afgesloten met:

Lied 995:1 en 2 "O Vader, trek het lot U aan"

O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan. Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood; en stil, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.
O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan. Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, doe ons hun naasten zijn in nood, opdat zij weten, wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid. Orgelspel – ondertussen inzameling van de gaven

Collectedoel: Hadassa: jonge vrouwen in de knel

Stichting Hadasse (in Ane, bij Coevorden) biedt jonge vrouwen een kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Jonge vrouwen die vaak het nodige hebben meegemaakt. Denk hierbij aan misbruik, verwaarlozing of geweld. Dergelijke gebeurtenissen laten vaak bij de vrouwen een continu gevoel van onveiligheid achter. Dat gevoel zorgt ervoor dat ze zich moeilijk kunnen geven aan de hulpverlening. Daarom heeft Stichting Hadasse een Hoeve waar ze ervoor zorgen klein te blijven, alleen hulp te bieden aan vrouwen en te werken met een kerngezin naast de vrouwen. Mede daarom is de hoeve gewild en
hebben ze meer vraag dan aanbod.
Slotlied 913:1 en 4 "Wat de toekomst brenge moge"
Wat de toekomst brengen moge,  mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen, naar het onbekende land.

Zegen

V         Mag God uw jaar gelukkig maken.
            Niet dat er geen verdriet of pijn zal zijn,
A          maar door ons kracht te geven om het te dragen;
V          niet door uw weg heel makkelijk te maken,
A          maar door ons sterk te maken om elke weg te gaan;
V         niet door alle moeite weg te nemen,
A         maar door vrede in onze harten te geven;
V          niet door u altijd in de zonneschijn te laten lopen,

A           maar door zijn licht te geven, ook in donkere tijden;

V          niet door ons altijd een comfortabel leven te geven,
A         maar door ons te laten zien  waar mensen hulp nodig hebben. V        Mag de Eeuwige u daarvoor zegenen      met zijn liefde en hoop, zijn vreugde en vrede. --Beantwoord met gezongen “Amen”
Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. U kunt de nieuwe ambtsdrager bij de uitgang of later bij de koffie een hand geven.  


  
terug