6 oktober 2019 6 oktober 2019
Goeiemoarn allegear,
 
Wolkom yn dizze tsjinst.
 Us foargonger is hjoed ús eigen ds. Pit.  It oargel wurdt bespile troch Wiep Boersma. Wy ha hjoed ekstra omtinken foar ús bân mei it joadendom, omdat it Israëlsnein is. By de útgong wurdt yn ferbân hjirmei de Israëlkrante útdield. Nei ôfrin fan dizze tsjinst is it kofjedrinken hjir yn tsjerke.

Tongersdei is der in ekstra tsjerkeriedsgearkomste mei dûmny Wim Beekman. As Fryske klassispredikant bringt hy in besite oan alle tsjerkerieden.

Oare wike snein om healwei tsienen hopet da. H. Post-Knol út Dronryp hjir foar te gean.
Wy begjinne mei it sjongen fan ús nije oefenliet nûmer 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven.
Dêrnei sjonge wy steande liet 868: 1 en 5.

De tsjerkeried winsket ús in goede en segene tsjinst ta.

Tjinst fan tankjen en dielen:
Adressen fan siken hingje yn e toer op it prikboerd

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar it projekt bern en earmoede. Skoallen, wykteams en ek tsjerken kinne in wichtige rol spylje by de sinjalearring fan earmoede yn gesinnen. It projekt wol mei in yntegrearde oanpak de gefolgen fan earmoede foar bern bestride.
De kollekte by de útgong, dy’t fuortendaliks achter de diakonykollekt holden wurdt yn ferbân mei it kofjedrinken, is foar de tsjerke.

Orde van dienst

Aanvangslied 868:1 en 5 "Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere"
Onze Hulp en Groet
Lied Psalm 122:1, 2 en 3
Inleiding op de dienst
Gebed Avinoe Malkenoe zie bijlage
Lied Psalm 98:3 en 4
Gebed
Schriftlezing Habakuk 3 NBV door Tjerk
Lied Psalm 89:3 en 6
Overdenking
Lied 910:1,2,3,4 "Soms groet een licht van vreugde"
Mededelingen
Gebeden
Orgelspel - inzameling van de gaven
Slotlied 146c:1 en 3 "Alles wat adem heeft love de Here"
Zegen
Koffiedrinken met Joodse lekkernij

Met dit verhaal besloot dominee vandaag de dienst. Als u de tekst uit Habakuk naleest snapt u het verband.

Een heel kort verhaal.

Er was eens een vrouw in Zuid Amerika. Zij zat op de puinhopen van haar bestaan: haar dierbaren vermoord, haar schamele bezit geroofd en kapotgeslagen, de vrucht van jarenlang zwoegen verloren in enkele ogenblikken van haat, woede en geweld.
Een medelijdende bezoeker uit het rijke Westen spreekt haar aan: “Nou zul je die goede God toch wel de laan uitsturen?”
Ze kijkt hem aan met grote ogen vol verwondering en onbegrip en zegt: “Moet ik dan Hem ook nog verliezen, als ik al alles verloren heb?”

 
terug