8 april 2018 8 april 2018
 Nieuwsbrief PKN RYPTSJERK
Jaargang 5 nr.23
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Da. J. van Dijken uit Hallum, zal voor gaan. En Geert Postma bespeelt het orgel.
In het bijzonder een warm welkom voor Peet En Grietsje Smedinga, waar wij vandaag afscheid van nemen, als kostersechtpaar. Na de dienst is er koffiedrinken in de Einekoer.
En ook een warm welkom, voor het Burgummer mannenkoor.


Volgende week zondag hoopt Da. T. Reichman uit Tytsjerk voor te gaan. En zal het C-orkest van Oentsjerk, hun muzikale medewerking verlenen.
Tijdens deze dienst, nemen we afscheid van de ambtsdragers: Rienk van Gorkum, Sikko de Jong en Antsje de Ruiter.
Gelukkig worden er ook nieuwe ambtsdragers bevestigd, namelijk: Tjitske van der meer-Braaksma als ouderling, Anja de Jong als diaken, Douwine-Boomsma-Reitsma als scriba en Gerrit Haakma als kerkrentmeester.

Voor de gemeenteavond op 18 april liggen de notulen van vorig jaar hier in de kerk of zijn af te halen bij de voorzitter van de kerkenraad. Bij deze bent u van harte uitgenodigd.


De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.

De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:ZOA.
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. ZOA biedt noodhulp en werkt daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Het doel daarbij is dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij de motivatie.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
  
Zegen
Een jongeman vertelde mij:
hij had een oom die was dominee.
Wanneer hij als jongen bij zijn oom kwam
legde die steevast een hand op zijn hoofd.
Het was een zegenend gebaar.
Echt begrijpen deed die jongen het niet
maar het deed hem wel goed.
 
Onder zegen verstaan wij de goede krachten
die van God uitgaan. Van ouds denkt men
bij zegen aan vruchtbaarheid en welzijn,
aan gezondheid en levensmoed.
Gods zegen bemiddelen mensen aan elkaar.
Het Latijnse woord voor zegenen benedicere betekent
‘goed spreken’, goede woorden tot elkaar richten.
Woorden van zegen zijn krachten en geven energie.
Achter woorden zitten immers bedoelingen en verlangen.
Dat begint al bij begroeting en afscheid. En bij de jaarwisseling
wensen mensen elkaar soms veel heil en zegen.
 
Ik ben wel eens jaloers op Joden en katholieken,
die zijn veel vertrouwder met zegeningen
en met de bijbehorende gebaren.
Het is daar heel gewoon dat ouders hun kinderen
bij voorbeeld voor zij naar school of naar bed gaan
zegenen, met een hand op hun hoofd. Katholieken tekenen
dan vaak een kruisje op het voorhoofd van hun kind.
Zo zijn er zegenspreuken voor mensen die op reis gaan
en bij het begin van een werkkring of een nieuwe levensfase.
Wij zegenen toch ook huwelijken. In het pastoraat
wordt niet zelden de zegen van Aäron (Numeri 6 vers 24-26)
aan mensen op hun sterfbed toegediend.
Ik wil maar zeggen: laten wij Gods zegen serieus nemen.
Count your blessings, tel je zegeningen
en laten wij elkaar met woorden en daden zegenen.
 
 


 

 
terug