8 december 2019 8 december 2019
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom in deze doop dienst. Waarin Yldau Henny, dochtertje van Harry en Femmie v/d Zee, de doop zal ontvangen. Een speciaal welkom voor alle gasten in ons midden.

Onze voorganger vanmorgen is eigen Ds. Pit.
Een bijzonder welkom voor Brassband Halleluja, uit Menaam. Zij zullen hun muzikale medewerking verlenen.

Volgende week zondag, 15 december, hoopt Da. J. van Dijken uit Hallum voor te gaan. Op deze derde adventszondag, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
2 kaarsen worden aangestoken, door de ouderling van dienst.
De tekst voor de symbolische schikking van de 2e adventszondag:
"Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,geen mens zal meer weten wat oorlog is" Micha 4: 1-8.
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend.De bladen met de opgerolde scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is.Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

We beginnen met het zingen van ons aanvangslied: Psalm 130: 3.

De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst van danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte vandaag is bestemd voor: Project Give Hope. Boukje, zus van Femmy zal hier over vertellen.
Het is een indrukwekkend verhaal over kinderen die geen hoopvolle toekomst hebben maar doordat er vrijwilligers uit Give Hope zijn kunnen kinderen liefde en aandacht ontvangen en wordt er met hen gewandeld wat voor hen heel bijzonder is.

Mocht het doel u aanspreken en wilt u ook een bijdrage geven dan is het bankrekeningnummer : NL98RABO 03627.06.220 tnv Diaconie Pkn Ryptsjerk.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
Hier de liturgie zonder afbeeldingen:

Liturgie voor de dienst waarin de doop bediend wordt aan
dochter van Harry en Femmie van der Zee en zusje van Thys
in de Protestantse gemeente van Ryptsjerk op 8 december 2019 de tweede zondag van Advent ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muziek en begeleiding: Brassband Halleluja uit Menaam
Voorganger: ds. Peter Pit, ouderling: Tjitske van der Meer, diaken: Jacoba van Eijden, koster: Gosse van der Weg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muziek door de brassband
Binnenkomst van kerkenraadsleden, voorganger, doopouders en beppe Henny met dopeling Yldau

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 130:3 (tekst: nieuwe Psalmberijming)
Zo mogelijk staande
Ik blijf de HEER verwachten, mijn ziel kijkt uit naar Hem. Zijn woord vult mijn gedachten; ik hunker naar zijn stem. De HEER laat van zich horen, blijf hopen, Israël!
Eens zal de morgen gloren van redding en herstel.
Openingswoorden en groet (V = voorganger) V       Waar de mensen dwalen in het donker,             keer je om en zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
            zie de mens die ieder mens verlicht.
Allen Want het licht is sterker dan het donker en de vrede sterker dan de strijd.  
V         Op God is onze hoop gevestigd. Mag de genade en vrede van Hem die is   en die was en die komen zal, met u zijn. Allen Amen.
U kunt weer gaan zitten
Lied Opwekking 488 'De kracht van uw liefde'

Aansteken van een kaars  
Ter nagedachtenis aan de pake van Yldau

Gebed om ontferming
Lied 'Laat de kind'ren tot Mij komen'
Laat de kind’ren tot mij komen,  alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,  niemand mag ze hind’ren.  Want de poorten van mijn rijk,  staan voor kind’ren open, laat ze allen groot en klein,  bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen,  over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,  houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk,  gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk,  bij mij binnen lopen.

Inschenken van het water in het doopvont door Thys

Water van het heil Water dat ons zuivert
door de kracht van de Geest van God, zodat wij als herboren een nieuw leven beginnen als volgeling van Jezus, onze Heer. Uitleg over de doop
V          ‘Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.’                naar Romeinen 14:7-8 Onze Heer Jezus Christus heeft zichzelf laten dopen om te delen in ons leven en onze dood. Hij heeft de dood overwonnen  
en doet ons delen in zijn leven.           naar Romeinen 6:3-5
Hij gaf ons een opdracht door:  
‘Aan mij is gegeven alles wat jullie nodig hebben om voluit en in liefde te leven. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.’                                                       Matteüs 28:18-20

Presentatie van de dopeling door de ouderling

Hier in Gods huis is binnengebracht om gedoopt te worden: Yldau Henny, dochter van Harry en Femmie van der Zee.
Wij zijn dankbaar dat zij de wens hebben uitgesproken om hun kind te laten dopen.
Lied Sjongend op Wei 161:1,2 'Verbonden met vader en moeder'  
Doopouders komen met hun kind bij het doopvont staan.
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, maar ook met de andere mensen vier jij het feest met ons mee? Refrein
      Je hebt al een naam  
      maar je krijgt er één bij op dit feest,
      want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,        de Zoon en de heilige Geest.
Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd en dus is het tijd om te vieren dat God, die je kent, van je houdt.
Refrein

Vragen aan de ouders

V         In het midden van de gemeente vragen we jullie als
             ouders: willen jullie dat je kind gedoopt wordt?
             Doopouders antwoorden
            Met welke naam zal zij gedoopt worden?          Doopouders antwoorden
Mag de naam van dit kind geschreven staan   in de palm van Gods hand.
Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis Voor zover mogelijk gaat iedereen staan.
V           Doopouders en u allen hier samen gekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van Yldau en uw eigen doop te gedenken, vraag ik: Willen jullie het voorbeeld van Jezus volgen: om het kwade achter
je te laten en te kiezen voor het goede? Allen Ja.
V         Belijd dan zingend uw geloof:  
Lied 'Wij geloven in het leven'
Op de melodie van het lied ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
Wij geloven in het leven,
Uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
Die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
In het licht dat mensen raakt.
Wij geloven in de woorden,
Ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
Dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
In het licht, ons voorgegaan.
Wij geloven in de liefde
Die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
Die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
In het licht dat ons verbindt.
Wij geloven in de toekomst,
Die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
Naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven In het niet te doven licht.
U kunt weer gaan zitten. 
Kinderen kunnen nu bij het doopvont komen zitten, zodat ze de doop goed kunnen zien.

Doop en handoplegging

De voorganger doopt het kind met haar doopschelp, legt de dopeling een hand op en geeft een tekst uit de bijbel mee.
Dopen Yldau Henny, ik doop je in de naam van de
Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Overhandiging doopschelp aan ouders 

Handoplegging Je bent een kind van God + getekend met het kruis van Christus
Dooptekst

Aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars door

Femmie
Het licht van de doopkaars ontstoken aan de Paaskaars een licht in de wereld
waardoor wij de duisternis verdrijven en leven in het licht van Jezus, onze Heer. Wij bidden dat dit kind door deze doopkaars,  steeds herinnerd zal worden  aan Gods aanwezigheid,  zodat zij zelf licht zal brengen waar duisternis is.

Vragen aan de doopouders

V          Harry en Femmie, beloven jullie je kind die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie haar voor te gaan op de weg die de Heer Jezus ons wijst?  
Beloof je elkaar en je kind aan God toe te vertrouwen?
Harry en Femmie, wat is daarop jullie antwoord? …

Verwelkoming door de gemeente 

Allen gaan voor zover mogelijk staan.
V          Gemeente, ga met dit gedoopte kind van God  
            de weg van Gods Koninkrijk.
Allen Welkom, kind van God, welkom in de kerk van onze Heer Jezus, wereldwijd en in ons midden.
Lied 415:1 'Zegen ons, Algoede'
Zegen haar, Algoede, neem haar in uw hoede en verhef uw aangezicht over haar en geef haar licht.
De gemeente kan weer gaan zitten.

Overhandiging doopkaart door de ouderling

Lied 913:1,2,3,4 'Wat de toekomst brenge moge' Tijdens dit lied kunnen de kinderen weer gaan zitten. De doopouders leggen de doopschelp op de gedachtenistafel. De doopschelp blijft daar tot de Paasnacht. In die dienst krijgen de ouders hem mee.
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Gebed

Schriftlezing Romeinen 15:4-7 NBV  
Uit de brief van de apostel Paulus aan de gelovigen in Rome, geschreven ongeveer 55 na Christus.
4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.  
Overdenking 'Hoop door de doop'
'

Muziek 

De brassband speelt 'The Day Thou Gavest'
Lied 657:1 en 4 'Zolang wij ademhalen'
Melodie is van het lied 'Soms groet een licht van vreugde'
Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht. Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop, het stijgt de angst te boven, om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
Dankgebed en voorbede

Uitleg over de diaconale collecte

De collecte is bestemd voor het werk van Boukje (de tante van Yldau) onder weeskinderen in Rusland. Zij zal daar zelf wat over vertellen.

Muziek en collecte 

De brassband speelt 'The Pacific".
Slotlied 416:1,2,3,4 'Hear, wês mei us oant in oare kear'  
Hear, wês mei us oant in oare kear. Wol oant wersjen oer ús weitsje; lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oan’t in oare keer.
Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol ús mei jo wjukken hoedzje, stypje as de stoarmen woedzje. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Hear, wês mei ús oant in oare kear. Wol de wegen foar ús sljochtsje, ús net nei ús sunden rjochtjse. Hear wês mei ús oant in oare kear.
Hear, wês mei ús oant in oare kear, as wy wurch en warleas binne, lit ús dan troch Jo oerwinne. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Zegen - Romeinen 15:13
V         Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. Allen Amen.

Muziek

De brassband speelt 'Guardian of my soul'
Ouders gaan samen met kerkenraadsleden en dominee naar de hal van de kerk waar u de doopouders kunt feliciteren.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk. Daarmee worden onder andere diensten als deze mogelijk gemaakt.
De doopouders nodigen u uit in de Einekoer, waar iedereen van harte welkom is voor koffie en oranjekoek.
De Einekoer is over de brug en dan de eerste weg links.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
terug