Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Moarn Gemeente,
Fan herte wolkom yn dizze tsjinst yn it bysûnder de gasten.
Wy sjongen earst it oefenliet 516
Dûmny R. van der Woude fan Drachten giet foar en Wiep Boersma bespilet oargel. Nei de tsjinst fan e moarn is der kofjedrinken yn tsjerke.
Oare wike snein giet Da S. Cnossen-Hoekzema foar.
De tsjerkerie winsket ús allegearre in segene tsjinst ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oarder fan tsjinst
 
WELKOM
 
INTOCHTSLIED: 601: 1,2,3 Licht dat ons aanstoot in de morgen
VOTUM en GROET
 
TEKST VAN DE DAG
KYRIEGEBED
voorganger …zo bidden wij U allen samen:
gemeente: Kyrie eleison lied 547 alleen refrein Met de boom des levens (LbvK1973 gez.184)
 
GLORIALIED: 519: 1,2,3,4 Gij die de ster van David zijt (LbvK 1973 gezang 164)
 
GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
 
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Lucas 2: 41-52
 
ZINGEN: 894: 1,2 ( melodie gezang 301 van LB 1973 ) Wanneer ik zoek naar woorden
 
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Efesiërs 3: 14-21
 
ZINGEN: 894: 3,4 ( mel gezang 301 )
 
VERKONDIGING ‘Maar zij begrepen niet wat hij tegen hen zei’ Lucas 2: 50
 
ZINGEN: 283 In de veelheid van geluiden (Tussentijds 5)
 
MEDEDELINGEN
De blommen binne foar Mefr. J. v.d. Kooi- v.d.Wal Ypeysingel 54 as bemoediging. Wa wol har de blommen bringe?
De earste kollekte is foar de Voedselbank Tytsjersteradiel en de twadde is foar tsjerke.
 
DIENST VAN DE GEBEDEN
ONZE VADER
 
COLLECTE
LOFLIED VAN HET GAAN: 837: 1,3,4 Iedereen zoekt U, jong of oud
ZEGEN
 
terug