Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Goeiemoarn allegear,
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 516.
 
Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is domina S. Cnossen-Hoekzema fan Skearnegoutum. It oargel wurdt bespile troch Geert Postma.
 
Oare wike snein om 9.30 oere ha wy de jierlikse gebedstsjinst foar ienheid fan tsjerken. Dêrby wikselje de foargongers fan de doarpen. Wy krije dan Ietsje de Boer, de foargonger fan de doopsgezinde tsjerke yn Damwâld.
 
Oanfangslied is lied 65: 1 en 5
De tsjerkeried winsket ús in goede en segene tsjinst ta.
 
De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is in kombikollekte. De opbringst giet nei trije doelen. De Jan Jochums Visserstichting stipet op de Filipijnen it jongerenwurk. Beautiful Gate hat yn Súd-Afrika, Lesotho en Zambia helpprojekten. Stichting Trijntje Beimers wurket mei it Zeister Zendingsgenootschap op twa zendingsposten yn Tanzania, dy’t útgroeid binne ta mienskippen mei regionale betsjutting.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.
 
Deze zondag wordt ook wel de Kanazondag genoemd.
 
Orgelspel
 
Welkom en mededelingen
oefenlied 516 (LbvK 1973 gezang 156)
 
Aanvangslied: lied 65: 1 en 5
Moment stilte
Votum, groet en drempelgebed Gebed om ontferming
 
Zingen lied 212: 1 en 4 Laten wij zingend deze dag beginnen
Inleiding op het thema: Water wordt wijn
Gebed voor de opening van het Woord
Jesaja 62: 1 -5
 
Zingen lied 908: 1 en 2 Ik heb U lief, o mijn beminde (LbvK 1973 gezang 430)
Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
 
Zingen lied 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LbvK 1973 gezang 74)
Overdenking: Water wordt wijn
 
Orgelspel overgaand in het zingen van lied 791: 1,4,5 en 6 Liefde eenmaal
uitgesproken (Tussentijds 48)
Mededelingen over pastoraat en collectes
Gebeden
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: lied 419 Wonen overal (Tussentijds 115)
Zegenbede met gezongen amen.
terug