19 augustus 2018 19 augustus 2018
Goedemorgen gemeente. 
Vandaag is Ds. J. van Buuren uit Kollum  onze voorganger. Geert Postma is onze organist. 
Volgende week zondag 26  augustus  wordt de dienst verzorgd door Da. M. Hulzebos uit Britsum. 
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met ons oefenlied:  lied 941 vers 3 en 4 en daarna
ons aanvangslied:  lied  Psalm 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan vandaag naar:   ivm privacy lees ik voor, maar wordt niet schriftelijk in de mededelingen opgenomen.
Collecte Diaconie is voor:  Bartimeus
Bartimeus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Ervoor zorgen dat alle ruim 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past, daar staan ze voor. De wereld om ons heen verandert, steeds sneller lijkt het wel. Zo hebben technologische ontwikkelingen een grote impact op ons allemaal en zeker voor mensen die slechtziend of blind zijn.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van Dienst
Oefen lied
Mededelingen
Zingen psalm 46 :
Stil gebed , bemoediging en groet
Psalm 46:3            Drempelgebed
Woorden van vergeving
Mattheüs 5 : 8 – 10
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Psalm 25:7
Leefregel Romeinen 13 : 8 – 10
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ –deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Psalm 25 :2
Gebed om de Heilige Geest
Lezing Nahum 2: 4-14
Gezang 1010: 1,2 en 4 Geef vrede Heer ,geef vrede
Lezing Johannes 3 17-21
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft isal veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’
Verkondiging n.a.v. nahum 1 : 2a en 7a De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is goed, een vesting in tijden van nood,
Lied 756: 1,4,5 en 6 Laat komen Heer, uw rijk,
Collecte
Psalm 138: 2 en 4
Zegen
Zingen: :   ‘Amen, amen, amen’
 
terug