18 november 2018 18 november 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten in ons midden.
We beginnen met het zingen van een oefenlied : God fan fier en hein ûs Heit, zie kopie.
Voorganger in deze dienst is ds. R. van der Woude uit Drachten en Folkje Koster bespeelt het orgel.
Volgende week zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en worden de mensen  die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen herdacht. Om half tien hoopt Ds. Pit voor te gaan.
Kopij voor Tsjerke en Toer kunt u inleveren op 23 november tot 19.00 uur bij Clazina Reitsma aan de Opslach of via het wel bekende mailadres.

Nog één keer: schoenendozen vullen voor Edukans
Wie wil er schoenmaatje zijn?
Al heel wat jaren hebben we als PKN Ryptsjerk, soms in samenwerking met CBS Alpha, schoenendozen gevuld voor minderbedeelde kinderen elders in de wereld. Edukans heeft dit 24 jaar lang georganiseerd maar wil graag blijven vernieuwen en een leerzame en leuke actie bieden, die ook duurzaam is. Daarom start in 2019 de nieuwe basisschoolactie Schoolmaatjes. Schoenmaatjes wordt dit jaar dus voor het laatst georganiseerd.
Nog één keer brengen we werelden bij elkaar met een schoenendooscadeau. Doet u ook weer mee?
Vanaf zondag 11 november is er informatiemateriaal in de kerk verkrijgbaar of aan te vragen bij Hermania Wittermans, 0511 – 431159.
Tot en met zondag 16 december kunnen de schoenendozen ingeleverd worden.

Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Ons aanvangslied is: Dit huis een herberg onderweg .
 

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden wordt gehouden is bestemd voor :
Noodhulp voor Sulawesi
Een vloedgolf op het Indonesië eiland Sulawesi eiste begin oktober duizenden levens. Lokale christelijke hulporganisaties verlenen met steun van Kerk in Actie eerste noodhulp. Met de Indonesische overheid wordt de situatie in kaart gebracht en geprobeerd de Communicatie weer op gang te brengen. Vooralsnog blijft er behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische zorg. Door afgesloten wegen, beschadigde gebouwen en stroomvoorzieningen zijn vervoer van hulpmiddelen en communicatie moeilijk. Lokale kerken en hulpverleners nemen de eerste noodhulp op zich. Kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen. In andere kerken in Indonesië komt men samen voor gebed en troost.
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
Orde van Dienst
WELKOM
OEFENLIED: God fan fier en hein  ûs Heit
INTOCHTSLIED: Dit huis een herberg onderweg   mel. Psalm 84
VOTUM EN GROET
TEKST VAN DE DAG
KYRIEGEBED 3x
                v.            …zo bidden wij U allen samen:
                g.            lied 547 alleen refrein
GLORIALIED: lied 755
GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Psalm 27
ZINGEN: lied 898: 1
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: I Joh. 1: 1-4
ZINGEN: lied 898: 4
VERKONDIGING
                               …. Om de liefelijkheid van de Heer te  aanschouwen
Psalm 27:4  ….         
ZINGEN: lied 836 op melodie lied 463 uit oude liedboek
DIENST VAN DE GEBEDEN
GEZONGEN  ONZE VADER
Mededelingen en COLLECTE      
LOFLIED VAN HET GAAN: De Heer beschut wie bij Hem schuilen melodie 248
ZEGEN
terug