27 januari 2019 27 januari 2019
Goeiemoarn gemeente,
Allegearre fan herte wolkom yn dizze Fryske tsjinst, dêr’t da. J. Vd Boogaard-Bongers út Hallum yn foargiet. Geart Postma bespilet It oargel.
Nije wike snein 3 februaris om healwei tsienen hopet ds. R. van der Woude út Drachten hjir foar te gean. Dan is der nei de tsjinst kofjedrinke yn tsjerke.
It oefenliet is liet 519.
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst.
Wy begjinne mei It sjongen fan lied 27: 1 en 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De blommen geane nei:
(Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.)

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar Sirkelslag.
Sirkelslag is ek yn us gemeente bekend. No freedtejûn wurdt dit ynternetspul wer spile by Jelte en Clazina Reitsma. Der wurdt striden tsjin wol 400 oare groepen oeral yn it lân foar de heechste skoare.It spul is in moaie foarm om mei elkoar dwaande it leauwen te dielen en hat in missionêre rol. Dit spul wurdt betocht troch Jop It jeugdwurk fan de PKN.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Oarder fan tsjinst
Oargelspyljen, de ambtsdragers komme yn
Wolkom
Oefenliet 519
Meidielings, troch âlderling as diaken
Begjinliet: Psalm 27: 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groetnis
Ferfolch begjinliet: Psalm 27: 7
Gebed om ûntferming, werby ‘t we sjonge Liet 598 (Tussentijds 173)
De tsien geboaden, yn in bewurking fan Doede Wiersma
Sjonge liet 513: 1 en 4
Gebed
Skriftlêzing Mattéus 25: 1-13
Sjonge Liet 601: 1 en 3 Licht dat ons aanstoot in de morgen )Tussentijds)118
Skriftlêzing Jakobus 5: 7-12
Sjonge Liet 905: 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Ferkundiging
Sjonge Liet 908: 1, 2 en 6 Ik heb U lief, o mijn beminde (LbvK 1973 gezang 430)
Meidielings oer pastoraat en collectes, troch âlderling as diaken
Gebeden
Ynsamling fan ‘e jeften
Sjonge Liet 416  Ga met God en Hij zal met je zijn
Seine
 
terug