17 maart 2019 17 maart 2019
Goeiemoarn gemeente,
Wy sjonge earst it oefenliet nûmer 543.
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst, dêr’t  ds. D. de Boer út Ljouwert yn foargiet.
Folkje Koster bespilet it oargel.
No tongersdei komt de tsjerkeried by elkoar.
Nije wike snein 20 maart om healwei tsienen hopet ds. J. van der Mark út Wolvegea hjir foar te gean. Dat is in Fryske tsjinst, wolle jimme de Fryske lieteboeken dan meinimme?
 

 
Dan lês ik no de taljochting by de tafelskikking foar de fjirtichdagentiid:
Tweede zondag van de veertigdagentijd. Vorige week stonden de flessen met riet in een cirkel. De vorm verandert elke week. Vandaag staan de flessen geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen, die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi heeft die vorm. Het is de eerste letter van Christus. De lezingen gaan vandaag over de verheerlijking van Jezus op de berg. De bloemen zijn tekenen van hoop. Een uitbottende lentetak, de kronkelhazelaar groeit in het midden van het kruis.
,,Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.’’
Acht
Verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijk op de berg
Christus
 een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst.

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar it projekt Ferlit de finzenis en dan… Gevangenen dy’t frij komme meitsje in nije start. Hoe komme sy wer op gong mei wurk, as heiten en memmen en mei harren kontakten? Dêr jouwe Gevangeniszorg Nederland en Exodus help by. Foar dy re-yntegraasje yn de maatskippij freget Kerk in Actie ús ûndersteuning.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.


Welkom
-Oefenlied
-Mededelingen
-Lied 43 : 1,3,4
-Stil gebed
-Bemoediging en Groet
-Lied 919 : 1,2,3 Gij die alle sterren houdt  (LbvK 1973 gezang 483)
-Gebed
-Lied 919 :4
-Eerste lezing : Exodus 34  27-35
-Lied 99 : 5,6
-Tweede lezing : Lukas 9  28-36
-Lied 213 : 1,3,5 Morgenglans der eeuwigheid (LbvK 1973 gezang 289)
-Verkondiging
-Lied 538- Van de mens op aarde Tussentijds 58
-Mededelingen Pastoraat/Collecte
- Gebeden
-Collecte
-Lied 753 Er is een land van louter licht (LbvK 1973 gezang 290)
-Zegen
 
terug