24 maart 2019 24 maart 2019
Goeiemoarn gemeente,
Wy sjonge earst it oefenliet nûmer 543.
Allegearre fan herte wolkom yn dizze Fryske tsjinst, dêr’t  ds. J. van der Mark út Wolvegea yn foargiet.
Geert Postma bespilet it oargel.
Kopij Fr sjerke en Toer kin tot 29 maart 19.00 ûre ynlevere wurde bij Clazina Reitsma oan de Opslach.
Nije wike snein 31 maart om healwei tsienen hopet ds. P. Pit hjir foar te gean.


Taljochting op it blomstik yn tsjerke.
De 8 flessen staan in een open ellips zodat de suggestie van een open oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen.
Omzien naar de ander.
De sierlijke groene grassen  versterken het beeld van inkeer.

De bloeiende wilg
Een eerste teken
lente die komen gaat.
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst.
 
Foar de folgjende meidieling fersykje ik jimme, foar safier dat mooglik is, stean te gean.
Op de leeftyd fan 60 jier is tiisdei 19 maart ferstoarn ús gemeentelid Reina de Vries-de Vries fan de Ypeijsingel. De ôfskiedstsjinst is moarn om 12 oere yn dizze tsjerke. Foarôfgeand oan de tsjinst is it fan 10 oere oant 11.30 kondolearjen yn De Einekoer. Nei ôfrin fan de tsjinst sil de kremaasje yn besletten kring plakfine.
Litte wy Reina de Vries-de Vries yn in momint fan stilte betinke foar it antlit fan God.
                        Jimme meie wer sitten gean

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar: Stopje mei wurkjen troch bern yn  India
Yn de Indiaaske stêd Nassapur is de IT-sector booming business. Spitigernôch profiteert mar in hantsjevol minsken dêr fan mei. It grutste diel fan de befolking ferrjochtsje as deileaner  foar in skamel lean swier wurk yn de lânbouw of industry.
Troch earmoed twongen wurkje de bern mei. It wurk dat de bern dogge moat stopje fynt “Kerk in Aktie”. Dêrom wurkje wy tegearre mei partner organisaasjes oan better ûnderwiis. Âlders wurde ynljochte oer it belang fan ûnderwiis, der wurde skoallen besocht foar underwiis-advys en bern wurde holpen om werom te kearen nei skoalle.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.
Oarder fan Tsjinst
orgelspel
binnenkomst; welkom
intochtslied       – psalm 25:7,8.
stil gebed
bemoediging en groet
lied                  – psalm 25:9,10.
gebed
lied                  – lied 713:1,3,5. Wij moeten Gode zingen (LBvK 1973 301)
gebed
eerste lezing     Psalm 73: 21-28                                   –
lied                  – psalm 73:8,9,10.
gebeden             Us Heit stiet yn Fryske liedboek gezang 369
lied                  – psalm 84:5,6.
tweede lezing   – Handelingen 20:16-38.
lied                  – lied 941:1,2,3,4. Geef mij, Heer, mij los te zingen (LbvK 1973 gez.475)
preek
gaven
slotlied             – lied 864:1,4,5. Laat ons de Heer lofzingen (LbvK 1973 gez.409)
zegen
 
terug