28 april 2019 28 april 2019
We beginnen eerst met het oefenlied 559.

Goedemorgen gemeente,

Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Dhr. J. de Haan uit Sint Annaparochie, zal voor gaan. Geert Postma bespeelt het orgel.

Komende woensdag is er om 19.00 uur een stilteuur.

Volgende week zondag, hoopt Ds. D. Posthuma uit Burgum, voor te gaan, na die dienst kunnen we met elkaar koffie drinken hier in de kerk.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers:
Op zondag 12 mei wordt in de morgendienst afscheid genomen van diaken Hermania Wittermans. Tot diaken wordt bevestigd: Wiebe van der Hout (voor een jaar) en als ouderling Tjerk Wiersma. Mochten er bezwaren zijn, of mensen die een ambt willen bekleden, dan horen we dat graag (scribapknryptsjerk@gmail.com)
Bezwaren kunnen alleen in behandeling worden genomen als ze ondertekend worden ingeleverd.

Kopij voor Tsjerke en Toer kan ingeleverd worden tot 3 mei aanstaande bij Claziena Reitsma De Opslach 20.

Ons aanvangslied is:

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:
Vrienden van school Lyndensteyn.
De stichting werd opn7 oktober 1983 opgericht, om de gevolgen van de toenmalige zware bezuinigingen in de hele gezondheidszorg op te vangen voor het Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn en de daarmee verbonden School Leyndensteyn.
In 1988 ging de Cornelia Stichting Lyndensteyn evenwel op in d Stichting Revalidatie Voorzieningen Friesland. Hiermee dreigde een einde te komen aan een duidelijke en overzichtelijke situatie. Er waren nu meerdere locaties. Daarom besloot de Stichting Vrienden van Lyndensteyn zich aan haar oorspronkelijke doelstelling te houden. Alle bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend gebruikt worden voor de extra’s van de op School Lyndensteyn ingeschreven leerlingen. De manege: “Onder de Linde” valt mede onder deze zorg-op-locatie voor wat betreft paardrijlessen e.d.

De 2de collecte is voor de kerk.

Orde van dienst
 
Inleidend orgelspel
Mededelingen en welkom
Lied 146 C  vs  1,  3  en  7
Votum, groet en drempelgebed
Lied  281    vs  1  t/m  6 Wij zoeken hier uw aangezicht (Tussentijds 1)
Kyriegebed en bijbels gebod
Lied  314    vs  1,  2 en 3 Here Jezus, om uw woord (LbvK 1973 gezang 328)
Gebed van de zondag
Bijbellezing;   Psalm   51 vers 12, 13 en 14
Johannes- Ev. hfdst.  21 vers 14     t/m  19
Lied 315  vs  1,   2 en 3 Heb dank, o God van alle leven (LbvK 1973 gezang 330)
Overdenking/verkondiging
Lied 413  vs  1,  2 en  3 Grote God, wij loven U (LbvK 1973 gezang 444)
Dienst der gebeden
Collecte-rondgang
Slotlied 634  vs  1 en 2  Uzij de glorie, opgestane Heer (opwekking 213)
Zegenbede met 3-voudig Amen
Wilhelmus
Uitleidend orgelspel.
terug