12 mei 2019 12 mei 2019
Moarn gemeente
We sjonge earst as oefenlied 705 út Johannes de Heer. Het keuzeliet fan Tjerk.
Fan herte wolkom in dizze tsjinst yn it bisonder de gasten.
Ds Pit giet foar en Wiep Boersma bespilet it oargel.
Fan e moarn nimme we ôfskie fan Hermania as diaken en fan Wiebe as âlderling, mar die befêstigje we wer as diaken. Tjerk Wiersma wurd befêstige as âlderling.
 Tongersdei te jûn om 20.00 uur komt de tsjerkerie gear yn de Bron.
Oare wike snein giet Ds A Terlouw ut Dronryp foar. Dit is in fryske tsjinst. Nimme jo jo fryske lieteboek mei?
De tsjerkerie winsket us in segene tsjinst ta
Wy  folgje de liturgy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is foar Op skoalle it leauwe ûntdekke.
Foar in protte bern is it leauwe net fanselssprekkend.Wat moai dat der dan tsjerken en skoallen binne die gearwurkjen om bern it christelijk leauwe en de tsjerke ûntdekke te litte .Jop, Jong Protestant stypet de tsjerken en skoallen yn hun gearwurking troch mei te tinke .
De kollekte by de door is foar tsjerke.

Liturgie:
En nu dan?
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Zondag 12 mei 2019

Protestantse Gemeente Ryptsjerk
Hermania Wittermans neemt afscheid als diaken;
Wiebe van der Hout is ouderling en wordt diaken;
Tjerk Wiersma wordt ouderling.

Voorganger is ds. Peter Pit en de organist is Wiep Boersma


 
Afbeelding voorkant:
 “Mozes stelt Jozua als zijn opvolger aan” - detail uit “Het testament en de dood van Mozes” (1481-1482) van Luca
Signorelli en medewerkers, Fresco, Sixtijnse Kapel, Vaticaan.


Voor de dienst oefenen we onderstaand lied (JdH 705)
 1. Is uw leven voor and’ren ten zegen?
  Zijt gij vol van liefde van God?
  Helpt gij mee aan de redding van zondaars?
  Is de dienst van de Heer uw genot?

  Refr.: Maak mij ’t kanaal van Us zegen, o Heer!
  ‘k Leg hier mijn zelfzucht en vrees voor U neer!
  ‘k Wil voor U strijden, Uw Naam belijden,
  maak mij ’t kanaal van Uw zegen, o Heer!
   
 2. .Is uw leven voor and’ren ten zegen?
  Een talent gaf de Heer in uw hand?
  Hebt ge andr’en er reeds bij verkregen,
  of begroef gij die schat in het zand? 

Welkom en Mededelingen

 
Aanvangslied Psalm 66:1 zo mogelijk staande
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.
 
Moment van stilte voor God
 

Openingswoorden

Vg.:     Onze hulp en onze verwachting  is van God, onze Heer.
Allen: Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Vg.: Genade en vrede van Hem, onze hemelse Vader  en van Jezus Christus, onze Heer. Allen: Amen.
 
U kunt weer gaan zitten

Gebed om ontferming

 
Loflied Psalm 100:1,2 tekst van de Nieuwe Psalmberijming
1. Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.
2. Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
 

Gebed bij de bijbel

 
Schriftlezing Numeri 27:12-23 NBV
 
Lied 361:1,5 “Er heeft een stem gesproken”
 
1.Er heeft een stem gesproken,  de Heer was daar! 
Antwoord Hem vastbesloten,  sta voor Hem klaar!
 
5. Leer ons eenvoudig leven, niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven sta steeds bereid.
 

Uitleg en verkondiging “En nu dan?”

  
Lied 838:1,2,3 “O grote God, die liefde zijt”
 1. O grote God, die liefde zijt, O Vader van ons leven,
Vervul ons hart dat wij altijd Ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, Het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.
 1. Maak ons volbrengers van dat woord,  getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan  tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. 
 2. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd  uw goede trouw beschamen.  Leg ons de woorden in de mond  die weer herstellen uw verbond.  Spreek zelf door onze daden  van vrede en genade.  
 

AFSCHEID AMBTSDRAGERS


 
Vg.:     We gaan nu afscheid nemen van de ambtsdrager die vertrekt, diaken Hermania Wittermans. 
 
De ambtsdrager die afscheid neemt komt uit de kerkenraadsbanken en gaat bij de knielbank staan.
 

Afscheidswoord 

 
Vg.: Geliefde zuster, wij laten je gaan en danken jou voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jij je dienst in de kerk van Jezus Christus hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat je vertrouwelijk hebt vernomen, geheim zal blijven, ook na je afscheid.
En deze zegenbede van de apostel Paulus uit de brief aan de Romeinen bidden wij je toe:
Dat God je vreugde en vrede zal geven door je geloof in Jezus Christus. Dan zal je vertrouwen op God steeds sterker worden, door de kracht van de heilige Geest.
Amen.
Je kunt weer bij de gemeenteleden plaatsnemen.
 
Lied 976:1,2,3 “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”
(gekozen door Hermania)
 1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, leesbaar voor mensen als zijn erfenis. Ons leven mag zich voluit laten lezen, herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.  
 2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen, als niet de Geest ons aan elkander rijgt, die ons als dode, levenloze letters beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. Om mensen zijn ontferming te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in.
 

HERBEVESTIGING AMBTSDRAGER


 
Vg.:      Ik wil naar voren vragen Wiebe van der Hout.
 
De ambtsdrager komt bij de knielbank staan.
 
Vg.: Vandaag stop je met je taak als ouderling en ga je voor de resterende termijn als diaken verder. 
Als gemeente bidden wij voor jou en voor onszelf:
God, U hebt ons aan elkaar toevertrouwd.  Geef dat wij uw opdracht  met vreugde en in ernst vervolgen  ten dienste van heel de wereld.  Wil uw kerk maken tot een gemeenschap waar liefde woont en mensen ruimte vinden om er ook met zorgen en verdriet te komen. Leer ons het gelaat van Christus te herkennen in wie arm, hongerig, uitgestoten en gevangen zijn, opdat wij het brood met hen breken en delen,  gastvrij zijn, en niet nalaten te bezoeken wie in de gevangenis zijn.
Zo bidden wij allen tezamen:
Allen: Heer, ontferm U over ons en onze wereld.
            Amen.
Lied 418:1,2,3,4 “God, schenk ons de kracht” (gekozen door Wiebe)
 1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen  dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 
 3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,  dat wij die als zaad dragen door de landen,  zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen  dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER


 

Presentatie

 
De aanstaande ambtsdrager komt uit de gemeente en gaat bij de knielbank staan.
  

De bedoeling van de ambten

 
In het bijeenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun werk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van de kerk. Zij mogen dit werk verrichten, met het oog gericht op hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.
De apostel Paulus schrijft:
Er zijn verschillende gaven, maar er is eé n Geest; er zijn ́ verschillende dienende taken, maar er is eé n Heer; er zijn ́ verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is eé n ́ God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
(1 Korintiërs 12:4-7 NBV) En de apostel Petrus zegt:
Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij (of zij) die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petrus 4:10 HSV) Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling of diaken om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En jij, die nu gereed staat je ambtswerk te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd, het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Vragen

 
Vg.:  Geliefde broeder Tjerk Wiersma, jij die nu geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente: - Ben je bereid in vertrouwen op God dit werk op je te nemen?
- Beloof je jouw taak trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en allen die op je weg komen? - Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?
Wat is daarop je antwoord?
 
De nieuwe ambtsdrager knielt op de knielbank
 
Gebed om de Geest (bij de knielbank)
 
Vg.:      De Eeuwige God
geve jou de kracht en de wijsheid, de liefde en vrede van zijn heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Amen.
 

Persoonlijke voorbede

 
Vg.:     God, wij bidden U, geef hem die in zijn ambt is bevestigd, dat hij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw beloften, vrijmoedig zijn taak mag vervullen tot eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U, in de eenheid van de heilige Geest,  leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Allen: Amen.
 
De nieuwe ambtsdrager staat weer op en gaat bij de knielbank staan. De woorden worden met een handdruk bekrachtigd.
 

AANVAARDING EN VERWELKOMING

Allen gaan voor zover mogelijk staan
 
Vg.:     Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u hem ontvangen en aanvaarden, hem omringen met uw medeleven hem dragen in uw gebeden hem hooghouden in zijn ambt en met hem meewerken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord?
Allen: Ja, dat willen wij van harte.
 
Lied 794 “Gods zegen bidden we je toe”
Melodie van Psalm 121 “Ik sla mijn ogen op en zie…”
 
Gods zegen bidden we je toe: Hijzelf gaat steeds vooraan Hoe ook je weg zal gaan. Geen mens weet waar en hoe, Toch mag je altijd hopen:
God doet de toekomst open.
 
U kunt weer gaan zitten. De nieuwe ambtsdrager neemt plaats in de kerkenraadsbank
 
Lied Johan de Heer 705:1,2 “Is uw leven voor and’ren ten zegen?” (gekozen door Tjerk) 
Zie voor tekst en melodie de bladzijden 2 en 3
 
Mededelingen over bloemen en collecte
 
Gebeden
 

Orgelspel – ondertussen inzameling van de gaven

 
Slotlied 425 “Vervuld van uw zegen”
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord, In Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
 

Zegen

Beantwoord met gezongen “Amen”
 
U kunt de oude en nieuwe ambtsdragers bij de uitgang een hand geven.
     
 
terug