30 juni 2019 30 juni 2019
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom in deze drempeldienst, waarin 8 jongeren de grote sprong, naar het voortgezet onderwijs, zullen maken.
Onze voorganger vanmorgen is Ds. Pit. En Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Komende woensdag 3 juli, is er van 19.00 tot 20. 00 uur, een stilte uur.
Volgende week zondag, 7 juli, hoopt Da. Van den Briel, uit Oudeschoot voor te gaan. Na deze dienst is er koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
We volgen de liturgie.

   

Dienst voor danken en delen:
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte vandaag is bestemd voor: St. Internationale Kinderhulp Nederland
Stichting Internationale Kinderhulp is begin jaren 90 in Nederland opgericht en gevestigd in Zwijndrecht en sinds 2015 ook in Leeuwarden. Het doel van de stichting is het ondersteunen van de projecten van International Children”s Care. ICC is gevestigd in Vancouver, USA en bouwt over de hele wereld kinderdorpen. In deze kinderdorpen worden ouderloze- en kansarme kinderen in gezinsverband opgevoed.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.


Liturgie:Zondag 30 juni 2019
Voorganger: ds. Peter Pit
Organist Wiep Boersma

Vooraf aan de dienst kijken we naar twee Youtube video’s die ons alvast helpen na te denken over ‘vrij zijn’: Hannah Katif - Vrij zijn en Rudimental feat. Emeli Sandé - Free

Binnenkomst kerkenraad en dominee

Mededelingen door de ouderling

Eerste Lied 216 ‘Dit is een morgen’ (we gaan zo mogelijk staan)
Tekst is van de dominee

Dit is de morgen dat wij op reis gaan,
tocht van het leven dat voor ons ligt.
Dank voor de zon en dank voor de mensen -
voor al het duister een tegenwicht.

Hoe zal het pad zijn, hoe onze wegen,
moeilijk begaanbaar of vederlicht?
Gaat U met ons mee, eeuwige Herder?
Brengt U ons naar een nieuw vergezicht?

Openingswoorden

Vg.:    God helpt ons.
Allen:  Hij heeft alles gemaakt:
Vg.:    de sterren, de aarde, de bloemen, de koeien, de mensen.
Allen:  Wij zijn door God bedacht
Vg.:    en Hij laat ons niet in de steek,
Allen:  Hij draagt ons door de moeilijkste tijden heen.
Vg.:    Hij is blij met ons,
leeft met ons mee,
zoals Jezus dat liet zien
en Hij groet ons met vrede.
Allen: Amen.

(We kunnen weer gaan zitten)

Waar gaat deze dienst over?

Lied 311 ‘Wij kiezen voor de vrijheid’
Op de melodie van ‘Wij moeten Gode zingen’

Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd
En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.
 
Geef ruimte aan je naaste
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.
Gun dan elkaar het goede
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

Gebed – we denken aan de mensen op aarde die het moeilijk hebben en vragen God om te helpen

Lied ‘Een lied aan die ons ziet’
Bewerking van lied uit de bundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’
Op de melodie van ‘Door de nacht van strijd en zorgen’

Allen            Die het lijden van de mensen
uit uw verste verte ziet:
onderworpen aan de sterksten –
zo wilt U de mensen niet.

Allen           Open de gesloten ogen.
Doe ons zien wat om ons is:
mensen die niet leven mogen,
tranen nog niet uitgewist.

Mannen         U die weet wat in ons omgaat,
die ons kent en van ons houdt,
roept ons wakker dat wij opstaan
tegen wat ons tegenhoudt.

Allen            U daalt af, komt in ons midden,
zingt met ons het levenslied,
U komt onze huizen binnen
met hun vreugde en verdriet.

Vrouwen       Wees nabij in onze dagen,
in de nachten zonder zicht,
wil de toekomst met ons wagen
laat ons leven in uw licht.

Allen            U trekt mee om te bevrijden,
neem ons allen bij de hand,
zo zult U de mensen leiden
naar uw toekomst: goed nieuw land.

Gebed - we vragen aan God om ons te helpen als we nadenken over vrij zijn. Dat we er wat aan zullen hebben.

DEEL 1

                               Wat is vrij zijn?
Wat maakt parachutespringen
                 ons duidelijk over
                 vrij zijn?
hetkanikkanikwil


Lied 168 ‘When Israel was in Egypt land’
We zingen mee met een opname van Louis Armstrong. Wij zijn het gospelkoor en de tekst tussen haakjes zingen wij!

Go down… Moses
Way down in Egypt la-a-and
Tell all pha-a-a-raoes to
Let my people go!

Now, when Israel was in Egypt land
(Let my people go!)
Oppressed so hard they could not stand
(Let my people go!)
So the Lord said: go down (go down), Moses (Moses)
Way (way) down (down) in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
(Let my people go!)

So Moses went to Egypt land
(Let my people go!)
He made old pharao understand
Let my people go!
Yes the Lord said: go down (go down), Moses (Moses)
Way (way) down (down) in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
(Let my people go!)

Cuz the Lord said: go down (go down), Moses (Moses)
Way (way) down (down) in Egypt land
Tell all pharaoes
(to let my people go!)
-muziek!-
(Ah ah ah ah
Way down in Egypt Land
Tell o-o-ld Pha-a-a-a-rao [langzaam]
To let my people go-o-oh! [langzaam])

Wijze woorden uit de bijbel (Galaten, hoofdstukken 5 en 6)
Stukjes uit een brief van de apostel Paulus aan de kerk in Galatië (nu een deel van Turkije), geschreven rond het jaar 55.

“Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken… Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen…
Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal. Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets van je over…
Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je je laat leiden door de heilige Geest, krijg je het eeuwige leven…
Vrienden, jullie laten je leiden door de heilige Geest. Maar stel dat iemand van jullie toch iets verkeerds doet. Dan moeten jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt. Help elkaar altijd. Dan leef je volgens de wet van Christus.”

DEEL 2
 
hetkanikkanikwilikblijfblij
    
    Wanneer ben je echt vrij?
       met een quiz
         en nog iets heel belangrijks
    over parachutespringen

Lied 841:1,2 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.*
*lankmoedigheid = geduld, tolerant zijn


Gedicht ‘Bij het wandelen’ van Hein Stufkens (een fragment)

Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde
Aarde verbindt mij met al wat leeft.
Mijn ogen zien het regent licht.
Mijn oren geloven blind wat zij horen:
Achter mij fluisteren zacht de duizenden
Uit wier liefde ik werd geboren.
Voor mij wacht het land van belofte.
Mijn stok weet de weg.
Zo reist mijn ziel door de tijd…

Afscheid van groep 8: teksten, knapzakken en cadeau’s

Als alle groep 8’ers vooraan staan, zingen wij hen toe:

Lied ‘God die voor alle mensen’
Bewerking van lied uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’
Op de melodie ‘Wij moeten Gode zingen’

God, die voor alle mensen
de wereld hebt bedacht,
vervul met Levensadem,
de jong’ren van groep acht.
God, die voor alle mensen
het licht ontstoken hebt:
geef hen te mogen spelen,
vrij in uw Levenslicht.

God, die voor alle mensen
de vrede hebt gewild:
laat hen in vrede leven,
wees hen een veilig schild.
God, die voor deze mensen
ruimte geschapen hebt:
doe hen een toekomst dagen
wijs hen de levensweg.

Mededelingen over bloemen en collecte

Luisteren of meebidden met ‘Gebed om vrijheid’ van Sela
We luisteren en kijken naar de video. Meteen na het lied is er een moment van stilte voor persoonlijk gebed of bezinning.

Maak ons vrij van de wereld, Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwart.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

Gebedsstilte… we sluiten het af door samen hardop te bidden:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
 
Deze stichting is begin jaren 90 in Nederland opgericht en gevestigd in Zwijndrecht en sinds 2015 ook in Leeuwarden. Het doel van de stichting is het ondersteunen van de projecten van International Children’s Care (ICC). Vanuit Vancouver (USA) zorgen zij dat er over de hele wereld kinderdorpen gebouwd worden. In deze kinderdorpen worden ouderloze- en kansarme kinderen in gezinsverband opgevoed.

Collecte – we zamelen geld in voor een goed doel:
St. Internationale Kinderhulp Nederland
Tijdens de collecte luisteren en kijken we naar de Youtube video ‘God kent jou vanaf het begin (met dans en lyrics)’ (en je mag meezingen!)

God kent jou                     En weet je wat zo mooi is?
vanaf het begin,                Bij Jezus voel je je vrij
helemaal van buiten           om helemaal jezelf te zijn,
en van binnenin.               want Hij houdt van jou,
Hij kent al je vreugde         ja, Hij houdt van jou,
en al je verdriet,               ja, Hij houdt van jou en mij!
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

Slotlied ‘In Liefdesnaam’ (zo mogelijk staande)
Uit de bundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’
Op de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’

Uit de nacht tot licht geroepen,
uit de kleigrond voortgebracht,
staat de mens op aarden voeten,
moet hij gaan op eigen kracht.
Uit het niets tot mens geboren,
door Gods adem opgestaan,
trekt de mens zijn levenssporen,
zoekt de weg die hij moet gaan.

Aan elkaar tot hulp gegeven,
om niet zielsalleen te zijn,
mogen mensen samenleven,
delen in geluk en pijn.
In elkaar de steun gevonden
kun je samen sterker staan,
door Gods zegenwoord verbonden,
mag je gaan in Liefdesnaam.

Zegen

Vg.:    God zal met je meegaan
als licht in je ogen,
als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder,
als baken bij stormen,
en verte die wenkt,
als groet op je lippen
en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt,
als woord dat je voorgaat.
Allen:  Amen.

Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk

Orgelmuziek

 
In deze drempeldienst denken we na over ‘vrij zijn’, doen we een quiz en luisteren we naar wijze woorden.

 
Lekker vrij! 
Vragen?
dspkpit@gmail.com
0512-540984
 
Veel succes en plezier
tijdens de laatste dagen
op de basisschool
en met de nieuwe start
op de middelbare school!
(ook voor je ouders!)
En altijd van harte welkom
in de kerk!
 
       
     
 
   
 
terug