21 juli 2019 21 juli 2019
Goeiemoarn gemeente
Wy sjonge earst ús oefenliet  798 út it lieteboek

Fan herte wolkom in dizze tsjinst, yn it bisûnder ús gasten.
Ús foargonger fannemoarn is da J. van Doorn út Tytsjerk (ynstee fan mw A. v.d. Heide) en Wiep Boersma bespilet it oargel.
Nije wike snein giet de heer P. Lootsma ut Ljouwert foar.
De tsjerkerie winsket ús in segene tsjinst ta.

Dienst van danken en delen:
Bloemen: Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is foar  Dorcas.

De kollekte by de door is foar tsjerke.

Liturgie zondag 21 juli 2019
Oefenlied 798
Lied 283: 1, 2 en 3
Stil gebed
votum en groet
Lied 283: 4 en 5
Kyriëgebed
Loflied ps. 33: 1, 2 en 8
Kort gebed
Schriftl. Hooglied 2: 8-14
Ps. 103: 1,2, 3 en 5
Schriftl. Joh. 15: 9-17
Lied 838
Preek
Orgelspel
Lied 791
Gebeden
Collecte
Slotlied 416: 1, 2 en 3
Zegen
Lied 416: 4
 
terug