18 augustus 2019 18 augustus 2019
Goede morgen gemeente.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten.
Onze voorganger vanmorgen is Ds. B. de Boer uit Westergeast. En Geert Postma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag hoopt Da. J. van Doorn uit Tytsjerk voor te gaan.
Kopij voor Tsjerke en Toer kan voor vrijdag 23 augustus om 19.00 uur bij Clazina Reitsma worden ingeleverd.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 948.
Daarna zingen we ons aanvangslied ….
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
--------------------------------------------------
Dienst van danken en delen: 
Bloemen: Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is bestemd voor Bartimeus.
Bartimeus is in 1915 in Utrecht opgericht als Vereniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden.In 100 jaar tijd is Bartimeus uitgegroeid tot een expertiseorganisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven, zoals zij dat willen. Bartimeus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van dienst

Aanvangslied Psalm 74: 1, 2, 7, 13 en 14.
stil gebed
Groet: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen de werken van zijn handen.
Drempelgebed.
lied om Ontferming Lied 997. En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land
Gebed om ontferming.
Woord van vertrouwen Psalm 82.
Lied van Lof Lied 117a. Gij volken looft uw God en Heer (lbvk 1973 gezang 16)
Gebed bij de opening van de Schrift.
Lezing Oude Testament Jeremia 23: 16 – 29.
Lied bij de Schrift Lied 802: 1, 2 en 3. Vanwaar zijt Gij gekomen (Tussentijds 140)
Lezing Nieuwe Testament Lucas 12: 49 – 57.
Lied bij de Schrift Lied 802: 4, 5 en 6.
Verkondiging.
Lied na de verkondiging Lied 316. Vlakbij u is het woord
Mededelingen.
Gebeden: voorbeden – stil gebed - Onze Vader.
Inzameling.
Slotlied Lied 1009. O lieve Heer, geef vrede (LbvK 1973 gezang 284)Zegen:
De Heer zegene en behoede ons.
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Amen (3X)
 
terug