13 mei 2018 13 mei 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst (In het bijzonder de gasten in ons midden.)
op deze tweede zondag in mei, moederdag/verlangensdag – niet voor iedereen vanzelf sprekend!
We beginnen met het zingen van ons oefenlied, dat is lied 667 de verzen 1 en 4.
Voorganger in deze dienst is ds. P. Pit uit Drachten en Folkje Koster bespeelt het orgel.
Volgende week zondag om half tien hoopt Ds. J. Kroon uit Garijp voor te gaan.
Op vrijdag 18 mei hopen Geert Mient de Vries en Sietske Hoekstra in het huwelijk te treden. De trouwdienst vindt plaats in de kerk van Ryptsjerk, vanaf 18.45 zijn de gasten welkom.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst
Ons aanvangslied is lied 27 vers 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De collecte die na de gebeden wordt gehouden is bestemd voor drie collectedoelen:
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan drie projecten met regionale grondleggers. De Jan Jochums Visser Stichting ondersteunt op de Filipijnen zo’n 80 jongeren op weg naar volwassenheid en een betere toekomst.
Stichting Beautiful Gate is betrokken bij het welzijn van kinderen, gezinnen en leefgemeenschappen in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia.
Stichting Trijntje Beimers werkt samen met het Zeister Zendingsgenootschap aan twee zendingsposten in Tanzania die uitgegroeid zijn tot bloeiende gemeenschappen die van grote betekenis zijn voor de omliggende regio.
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
Orde van dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen Welkom en zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken Oefenlied 667 1 en 4
Aanvangslied Lied/Psalm 27:1 Stil gebed Bemoediging en groet Vervolg aanvangslied Lied/Psalm 27:4 Inleiding op de dienst: moederdag Gebed om ontferming Glorialied Liet 413:1,2,3 út it Frysk Lieteboek (LbvK1973 gezang 444) Gebed Lied 68:2 Schriftlezing Psalm 68:8-11 Lied 68:4 Inleiding op de schriftlezing Schriftlezing Johannes 17:14-26 NBV Orgelspel Preek Lied 547: alle 6 verzen met refrein (lbvk 1973 gezang 184) Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken Lied 978:1 (LbvK 1973 gezang 479) Dankgebed en voorbeden. Voorbede wordt afgesloten met Lied 978:4 Collecte Slotlied 632:1 en 3 (Tussentijds 170) Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN
terug