ANBI gemeente en diaconie ANBI gemeente en diaconie
 ANBI-gegevens Protestantse gemeente Ryptsjerk
 
In onderstaande pagina’s worden de ANBI-gegevens van onze Protestantse gemeente in Ryptsjerk beschreven. In de paragrafen 1 t/5 worden de algemene gegevens van zowel de kerkelijke gemeente als de diaconie beschreven. In paragraaf 6 wordt nader ingegaan op de activiteiten en de financiële zaken van de kerkelijke gemeente. In paragraaf 7 worden deze gegevens van de diaconie geschreven.
 
1.  Algemene gegevens kerkelijke gemeente en diaconie
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Ryptsjerk
RSIN/Fiscaal nummer:
RSIN/Fiscaal nummer diaconie                        
813612809

824130200
Website adres: http://ryptsjerk.protestantsekerk.net
E-mail: scribapknryptsjerk@gmail.com
                                                     
Adres: Slachtedijk 1
Postcode: 9256 HG
Plaats: Ryptsjerk
Postadres scriba: Tsjerkelânsreed 54
Postcode: 9256 HE
Plaats: Ryptsjerk
Postadres diaconie:
Postcode
Plaats:

mailadres diaconie:


 
Binnendyk 57
9256 HL
Ryptsjerk

diaconiepknryptsjerk@gmail.com 
 
 
 
 

 

De Protestantse gemeente te Ryptsjerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Onze kerkgemeenschap kan niet gemakkelijk in een bepaalde kerkelijke stroming ondergebracht worden, zoals vrijzinnig, confessioneel of meer reformatorisch. Binnen onze gemeente zijn verschillende geloofsopvattingen en belevingen. Maar duidelijk is dat er voor deze verschillen in geloofsopvatting en beleving ruimte en onderling respect is binnen onze kerkgemeenschap.   Kenmerkend voor onze gemeente is dat wij een kerkgemeenschap voor het hele dorp willen zijn, een missionaire gemeente.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde
De Diaconie van de gemeente is eveneens een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ryptsjerk.
 
2.  Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

3.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

a - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
b - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
c - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

4.  Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Gemeente Ryptsjerk

Het begrip “missionaire gemeente” is een centraal begrip binnen de PKN_Nederland geworden. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Wat heeft het onze protestantse gemeente in Ryptsjerk te zeggen? Missionair heeft te maken met “missie”: We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht in getuigenis en dienst, in woord en daad.
Wij willen als kerk in Ryptsjerk een missionaire gemeente zijn. We willen kerk en gemeente zijn voor het dorp en niet alleen voor de eigen leden. We willen herkenbaar aanwezig zijn. We proberen dat te bereiken door onder andere de volgende activiteiten:
 
Nieuwe bewoners van Ryptsjerk krijgen een bloemetje als welkom van de
  kerk in samenwerking met de vereniging voor Dorpsbelang.
- Inwoners van Ryptsjerk, kerkelijk of niet, die in het ziekenhuis hebben
  gelegen of thuis ziek zijn krijgen een bloemetje van de kerk als welkom
  thuis of ter bemoediging.
- Bij het pastoraat is er aandacht voor alle bewoners van ons dorp
- Alle overledenen in ons dorp, kerkelijk of niet, worden herdacht tijdens de
  eeuwigheidszondag (eind november, de zondag voor de eerste advent).
 Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe wij proberen “missionair” te zijn.
Natuurlijk gaat het “missionair-willen-zijn” met vallen en opstaan. Er zullen dingen worden vergeten, er kan soms een spanning ontstaan tussen zakelijke aspecten van de gemeente en “missionair-zijn”.
Maar dat mag ons niet weerhouden te streven naar het “zijn van een missionaire gemeente”. Het blijft een uitdaging voor de kerkenraad en de gemeente om steeds beter gestalte te geven aan dit uitgangspunt.

5.  Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed
 
6.  Verslag Activiteiten Kerkelijke gemeente

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan (Verkorte staat van baten en lasten).

In het afgelopen jaar heeft de kerkenraadraad, naast het pastorale werk zich bezig gehouden met het nadenken over een andere organisatiestructuur en het werken met "omtinkers", waarbij bij een aantal gemeenteleden helpen met het bezoekwerk in hety pastoraat.Beide college hebben zich gebogen over een nieuw intergraal te vormen financieel beleid en beleggingsstatuut. Ook heeft het verduurzamen van de kerk de nodige aandacht gekregen.

6.1.  Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 6.2  Verkorte staat van baten en lasten van beide colleges.

Resultatenoverzicht kerkrentmeesters ANBI

Resultatenoverzicht diaconie ANBI
 
Toelichting:
De baten zijn hoger dan begroot, onder andere door verhuur van de pastorie;
De lasten zijn lager dan begroot, met name door de vacature.

7.  Diaconie

In de paragrafen 1 t/m 5 van de algemene gegevens zijn ook de algemene gegevens van de diaconie opgenomen. Omdat in die paragrafen het adres, bestuurssamenstelling, doelstellingen/visie, beleidsplan en beloningsbeleid al staan beschreven, beperken we ons in dit hoofdstuk tot verslag van de activiteiten, de voorgenomen bestedingen en een verkorte staat van baten en lasten van de diaconie.
 
7.1  Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.  Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
De diaconie heeft zich in het afgelopen jaar, naast de bijdragen aan het landelijke en provinciale diaconaal werk bezig gehouden met:
 
- plaatselijke diaconale hulp
- organiseren van de bloemengroet voor zieken en nieuwe bewoners van ons dorp
- ondersteuning en meehelpen bij de organisatie van de klus- en eetmiddagen.

7.2  Voorgenomen bestedingen
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

7.3  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenoverzicht College Diakenen ANBI
terug