Privacyverklaring Privacyverklaring
De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk gaat zorgvuldig met de gegevens van haar leden om en hieronder leggen we uit hoe we dat doen.
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens en doel
De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk verwerkt persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang omdat u lid bent van de Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk, het zijn gegevens die wij ontvangen via het landelijk de Landelijke Ledenadministratie PKN (LRP) en daarnaast gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk houdt zich bij de verwerking van deze gegevens aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het pastoraal contact met u als gemeentelid;
- Het contact met u inzake de (financiële)kerkelijke bijdrage;
- Het contact met u en uw mogelijke partner of gezinsleden voor heugelijke feiten als geboorte, jubilea maar ook voor minder leuke zaken als ziekte en overlijden;
- Het verzenden van ons kerkblad en/of de nieuwsbrief of andere van belang zijnde stukken.
  
(Categorieën) persoonsgegevens die verwerkt worden:
naam en voornamen c.q. voorletters;
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
datum van vestiging op het woonadres;
geboortedatum en -plaats;
geslacht;
burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
datum van overlijden,
datum van vertrek naar het buitenland,
datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
de aard van de verbondenheid met de gemeente,
onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort. Voorletters  en achternaam
Adresgegevens
E-mail adres en telefoonnummer (indien bekend)
 
Verwerking persoonsgegevens en verstrekking aan derden:
Binnen de Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk  kunnen de dominee, de ouderlingen, de diakenen en diegenen die belast zijn de administratie en financiën van de kerk, de diaconie en haar begraafplaats  over de persoonsgegevens beschikken. De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar taken en vraagt daarvoor eerst uw toestemming.
 
Als we de gegevens niet op onze eigen computer(s) bijhouden maar online laten bijhouden dan sluiten we een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met het bedrijf die deze online diensten aan ons aanbied. Voor de landelijke ledenregistratie is dit geregeld door de Protestantse Kerk Nederland, de wetgeving zegt dat de verwerkingsveranwoordelijke dit moet doen. Voor de landelijke administratie is de verwerkingsverantwoordelijke de PKN, voor administraties die wij zelf aangekocht hebben of beheren is dat de kerkenraad van de Protenstantse Gemeente Ryptsjerk. Een verwerkersovereenkomst geeft ons de mogelijkheid om afspraken met de leverancier te maken om er voor te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt, waarbij je privacy wordt gerespecteerd. Wij verkopen je persoonsgegevens nooit aan derden.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk neemt de bescherming van je gegevens en de privacy serieus. Daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de landelijke administratie wordt een 2-factor athenticatie toegepast. Voor de gegevens die we op onze eigen computer(s) bijhouden zijn afspraken gemaakt over wat wel en niet geoorloofd is, en er is een verwerkersovereenkomst geregeld indien we de gegevens online laten bijhouden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via het onderaan deze verklaring vermelde mailadres.
  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteiten  voor de stichting uit te voeren. Zij hanteert hiervoor de wettelijke termijn van 7 jaar die nodig is voor financieel administratieve gegevens.
  
Website en cookies, of vergelijkbare technieken:
Op onze website houden we bezoekersgegevens bij, we gebruiken geen cookies om uw voorkeuzes of instellingen te onthouden. Een cookie is een bestandje dat op uw computer of tablet wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Wij gebruiken de cookies alleen om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Wij besteden de uiterste zorg aan beeldmateriaal op onze website. Bij kerkdiensten, gemeenteavonden en activiteiten van de Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk  worden soms foto’s door ons gemaakt, die op onze website of op sociale media kunnen worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden (geen close-up’s). Als je bezwaar hebt tegen een foto op onze website, stuur dan een bericht aan het onderaan deze verklaring vermelde mailadres.
  
Informatie over de gegevensverwerking en uw rechten als betrokkene:
Als lid van Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk heeft u als betrokkene rechten zoals vermeld in de artikelen 12 t/m 23 AVG. Hieronder valt o.a. het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij de Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk een wettelijke verplichting heeft de gegevens te verwerken.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt dan kunt u een verzoek tot inzage doen. De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk  behandelt uw verzoek zo snel mogelijk en bericht u binnen de termijnen zoals vermeld in artikel 12.3 AVG. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
 
U kunt uw verzoek  o.v.v. “Inzageverzoek persoonsgegevens” per brief sturen aan het onderstaand adres
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Ryptsjerk
p/a Binnendijk 55
9256 HL  RYPTSJERK
 
of per mail aan:  ryptsjerkrintmasters@gmail.com
 
De Protestantste Kerk Nederland te Ryptsjerk  behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar ryptsjerkrintmasters@gmail.com.
 
 
terug