15 december 2019 15 december 2019
Goeiemoarn allegeare,

Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is hjoed da. J. van Dijken út Hallum.
Op dizze tredde adventssnein fiere wy mei inoar it Hillich Nachtmiel om de tafel, sa as ôfsprutsen is op de gemeentejûn.

It oargel wurdt bespile troch Folkje Koster.

Takom’ wike snein is mw L. de Vries út Dronryp ús foargonger.
Mei de krystdagen is op 24 desimber om 19.30 oere de krystnachtfiering yn e loads fan Epema mei bern, koar en muzyk. Dûmny P. Pit is foargonger,
Ek op eerste krystdei om healwei tsienen giet dûmny Pit foar en is d’r in blazersgroep.
Op snein 29 desimber is d’r moarns gjin tsjerketsjinst, mar middeis om fjouwer oere in oargelkonsert troch Jaap Sake Heeringa, mei Gooitzen Riemersma oer it libben fan Jezus mei ymprovisaasjes en samenzang.

De tredde kears wurdt oanstutsen en de beskriuwing foarlêzen:
De tekst voor de schikking is uit Micha 6 : 1-8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Zondag verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda's, voor de vogels van de hemel. We weten alleen dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen!
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.


Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet 496 ‘Een ster ging op uit Bethlehem’.

Dêrnei sjonge wy steande liet 146a vers 1 en 2.

Út namme fan de tsjerkeried winskje ik ús allegear in goede en segene tsjinst ta.
___________________________________________________________________
Tsjinst fan tankjen en dielen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De diakonale kollekte is hjoed foar ‘Geef het licht aan gezinshuis kinderen in Nederland’. Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuis geplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.


Liturgie voor zondag
Zondag 15 december 2019
3e Advent
Ryptsjerk
Viering van Schrift en Tafel (H.A.)
Zondag Gaudete; kleur: Paars
Voorbereiding
Consistoriegebed
Welkom/mededelingen
Intredelied(staande) lied 146a vers 1 en 2
Bemoediging
V  Onze hulp is in de Naam van de Heer
G  die hemel en aarde gemaakt heeft
V  die trouw houdt tot in eeuwigheid
     Die  de verdrukte recht verschaft en de hongerige
     brood geeft.
   
G  en nooit opgeven zal het werk van zijn handen
Amen
Lied 146a vers 7
Gemeente kan gaan zitten
Smeekgebed
 lied 444 vers 1,2 en 4
Groet:
V  de Heer zij met u
G  met u zij de Heer
Gebed bij het openen van de Heilige Schrift
1e Bijbellezing: Jesaja 35:1-10
Lied 473 vers 1 en 3
Evangelie naar Mattheüs 11:2-11
Lied 456b vers 1,3,5 en 6
Verkondiging
Orgelspel
Dienst van voorbeden
Dienst van gaven(Avondmaalscollecte)
onder het voorspel van Lied 390, wordt gecollecteerd
en de tafel gereed gemaakt. 
Dan komt de gemeente zingend naar voren in de kring van disgenoten.
….

Dankgebed
Lied 377 vers 1,2,3 en 4
Voortzetting gebed
Lied 405 vers 3
…..
Inzetting van het  Avondmaal
Gebed des Heren
Delen van brood en de vrucht van de wijnstok
Dankgebed
Lied 995 (staande)
Wegzending en Zegenbede
Amen(3x)
terug