1 maart 2020 1 maart 2020
Goede morgen gemeente,                                                                                           
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten. Onze voorganger vanmorgen is Da. S. Cnossen-Hoekzema van Scharnegoutum en Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week, zondag 8 maart hoopt Ds. G. Wessels uit Stiens hier voor te gaan.  
Op woensdag 4 maart a.s. is er van 19.00 – 20.00 uur Stilte-uur in de kerk. 
Woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid, voorganger is onze eigen predikant ds. Pit. Na de kerkdienst is er koffie en thee in de kerk en volgt een korte bijeenkomst. Punten van bespreking zijn naast de jaarrekening van diaconie en kerkrentmeesters, het financieel beleid. Ook is er een begin gemaakt met de beroeping van ds. Pit. Na twee jaar knippert er nu groen licht. We sturen er op aan ds. Pit dit jaar voor 40% te bevestigen. Tijdens de gemeenteavond vragen we uw goedkeuring voor het definitieve beroep. Wanneer dit akkoord is, gaat de beroepingsprocedure de afrondende fase in.  
Ook is er dan de verloting van de paaskaars. U kunt een envelop met gift + suggestie aan wie u de paaskaars wilt geven inleveren bij de voorzitter van de kerkenraad. De inhoud van de envelop is bestemd voor World Servants Malawi project Nynke Reitsma.
Op de envelop graag vermelden verloting paaskaars 2020.

Na afloop van deze dienst is er met elkaar koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.

Uitleg bij de bloemschikking t.b.v. van de eerste zondag in de 40-dagentijd :
Het thema van deze 40 dagentijd is: STA OP
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig.
Het hebben van een stip op de horizon helpt.
In de lijst op de liturgietafel is in het midden een stip op de horizon te zien.
De ruimte rond de stip is gevuld met een weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. De ronde stip kun je ook beschouwen als een pupil van een oog.
Die stip is dus een open ruimte die alle keren dat we in de kerk zijn tot Pasen een ander beeld geeft.

Vandaag de schikking van de eerste zondag.
Bij deze schikking zien we in het midden van de stip een tulp.

De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen handen.
De tekst voor deze zondag:
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen  doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over Jezus in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan zoals de tulp.
Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.


We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand maart, lied 939, alle verzen.
Ons aanvangslied is lied 91a: 1 en 2
 
De collecte is voor: Kerk in Actie: Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.  
De collecte voor de kerk, komt vanwege het koffiedrinken na afloop van de dienst, direct na de collecte voor de diaconie.

Orde van Dienst
Orgelspel
Welkom.
Oefenlied 939
Zakelijke mededelingen 
Aanvangslied  lied 91a : 1 en 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Moment stilte
Bemoediging, Groet  en drempelgebed
Gebed om ontferming
Zingen: lied 91a: 3 Geen duister zal je overvallen
Inleiding op het thema; Waar ben je? 
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing uit het O.T. Genesis 2: 15-17 en 3: 1-13
Zingen: lied 807: Een mens te zijn op aarde  1,4, 5 en 6  ( Oosterhuis )
Lezing N.T. Mattheus 4, 1-11
Zingen  Lied 539 Jezus, diep in de woestijn
Prediking
Zingen  lied 538: 1,3 en 4  ( Barnard)
Mededelingen over pastoraat en collectes.
Gebeden met afsluitend zingen God fan fier en hein ús heit.
1.
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
2.
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
4.
Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.
5.
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen
tekst Eppie Dam, by Mattéus 6: 9-13
meldij Hindrik van der Meer

Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 982: 1 en 3 In de bloembol is de krokus.
Zegenbede met gezongen amen
 
terug