22 april 2018 22 april 2018
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We zingen nu eerst het oefenlied 618: 1,2 en 7
Vandaag is Da. J. Baaij uit Burgum onze voorgangster. Geert Postma speelt op het orgel.
Volgende week zondag 29 april is Da. W. van Heeren uit Oentsjerk onze voorgangster.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is: Lied 217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte: Zingen en bidden op de adem van de getijden.
Op het gebied van vieringen is in onze protestants gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
Orde van dienst welkom en mededelingen
- Lied 217 De dag gaat open voor het woord des Heren
bemoediging en groet - drempelgebed
- Ps. 67,1.2. - Lied 300c als gebed om ontferming - Gloria, Ps. 67,3. - schriftlezing: Exodus 16,11-35
- Lied 687, 3 Wij leven van de wind - verkondiging
- Lied 979 Van de vogels en de bloemen uit de bergrede
vrouwen: 1.3.5.7.9.11.
mannen: 2.4.6.8.10.12. allen: 13.14. - gebeden en gaven
- slotlied, Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren - zegen
Met deze zegenbede besloot da. Baaij de dienst Uitzending Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten. Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, Zodat we onze handen zullen uitstrekken en troosten. En moge God ons zegenen met honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet rusten, totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen.
terug