23 februari 2020 23 februari 2020
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom in deze dienst, waarin Da. Bergsma, uit Oentsjerk zal voor gaan. Onze organist vanmorgen is Geert Postma.
Volgende week zondag, 1 maart, hoopt Da. Cnossen uit Scharnegoutum voor te gaan. En is er na de dienst koffie drinken in de kerk.
A.s. donderdag komt de kerkenraad bij elkaar i.v.m. de voorbereiding voor de gemeenteavond op woensdag 11 maart (na de kerkdienst in de kerk)
We beginnen met het zingen van ons oefenlied: lied 839.
Daarna beginnen we met ons aanvangslied: : Psalm 98: 1 en 2
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte vandaag is bestemd voor: Nederland- Hulp voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijv. omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie gedocumenteerd in Nederland leeft, heeft weinig rechten. Bovendien is er altijd angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt dergelijke initiatieven. Om ongedocumenteerden te helpen met informatie, advies en scholing. Helpt u mee dit werk mogelijk te maken?
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van Dienst
Wolkom
Sjonge : Psalm 98: 1 en 2
Moedjouwing en groetnis:
Sjonge: Liet 287: 1, 2 en 5
Ynlieding
Gebed om untferming oer dizze wrâld.
Glorialiet: Liet 413
Gebed by de iepening fan de Skriften:
Skriftlêzing: Micha 6: 8
Sjonge: Liet 992
Skriftlêzing: Lukas 18: 1 o/m 8
Sjonge: Liet 991: 1 , 2,3 en 4
Ferkundiging :
Sjonge: Liet 1005
Meidielings
Gebeden einigje mei liet 229 út Tuskentiiden
Jeften
Slotliet: Liet 416
Seine.
terug