23 september 2018 23 september 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst.
(In het bijzonder de gasten in ons midden.)
We beginnen met het zingen van ons oefenlied is lied 882 : 1 en, 4 en 5.

Voorganger in deze dienst is da. W. Heeren uit Oenstjerk en Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag om half tien hoopt Ds.H. Jonker uit Sexbierum voor te gaan.
Het stilte uur op 3 oktober gaat ivm met T Skaad om e Toer niet door
Kopij voor Tsjerke en Toer kunt u inleveren op 28 september tot 19.00 uur bij Clazina Reitsma aan de Opslach.

Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst

Ons aanvangslied is lied 65: 1 en 2.

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden wordt gehouden is bestemd voor :
Stichting Shoma
Deze stichting is in 2005 opgericht en heeft als primaire doelstelling om het onderwijs in de omgeving van Rubya in Tanzania te bevorderen. Zo is er een school gesticht voor 350 weeskinderen. Samen met Wilde Ganzen wordt er gewerkt aan een watervoorziening dichter bij school. Er wordt geboord naar een eigen waterput. Zo kan iedereen in de omgeving en de school schoon water drinken.
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
terug