24 november 2019 24 november 2019
Goedemorgen allemaal,

Welkom in deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Een speciaal welkom voor de nabestaanden van onze dorpsgenoten Teatske Kampen-Glas, Reina de Vries–de Vries en Sjoukje van der Kooij.

Onze voorganger vandaag is onze eigen predikant ds. Pit en het orgel wordt bespeeld door Wiep Boersma. Na de dienst wordt u uitgenodigd om samen koffie te drinken in de Einekoer, het dorpshuis van Ryptsjerk.

Volgende week zondag hoopt Dhr. J. de Haan uit St. Annaparochie hier voor te gaan.

Onze klok is gerestaureerd en wordt donderdag 28 november weer in de toren gehangen. De voorbereidende werkzaamheden voor het terughangen beginnen al vroeg in de ochtend om 07:30 uur.
Er is vanwege het bijzondere karakter van de dienst vandaag geen oefenlied maar volgen we de liturgie.
Ons intochtslied is: God van alle mensen, uit Sjongend op Wei.
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Ik wil u verzoeken te gaan staan voor de volgende mededeling:
Op woensdag 20 november is overleden Janneke van der Kooi – van der Wal in de leeftijd van 70 jaar. De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op maandag 25 november om 13:30 hier in deze kerk en aansluitend de teraardebestelling. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12:45. In een moment van stilte gedenken wij Janneke van der Kooi – van der Wal voor Gods aangezicht.

In zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft de apostel Paulus: 'Geen dood en geen leven zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.'
In de voorbede zullen we de familie, andere nabestaanden en allen die rouwen aan God opdragen."
U mag weer gaan zitten.

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De diaconale collecte is voor ‘eenzaamheid draaglijk maken’.
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De protestantse kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, b.v. aan te sluiten bij de jaarlijkse week tegen eenzaamheid. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk. Beide collectes van harte aanbevolen.
We volgen nu verder de liturgie.    
 


Liturgie: LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

We gedenken:

Teatske Kampen-Glas
Reina de Vries-de Vries
Sjoukje van der Kooi

Zondag 24 november 2019, Protestantse Gemeente van Ryptsjerk
Afbeelding op de voorkant is een schilderij ‘De Bergrede’ door Carl Bloch 1877

Voorganger: ds. P.K. Pit
Organist: Wiep Boersma
Ouderling: Tjerk Wiersma
Diaken: Anja de Jong
Koster: Gosse van der Weg
Kleur: wit

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

AANVANGSLIED ‘God van alle mensen’ Sjongend op Wei 121:1
Zo mogelijk staande

GROET EN OPENINGSWOORDEN uit Psalm 121 en 4
V = voorganger, A = allen
V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer
V: Ik kijk omhoog en roep door wildernis en woud:
‘Waar vind ik hulp en houvast?’
A: Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?'
A: HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Amen.

U kunt weer gaan zitten

GEBED

LIED ‘Daar ruist langs de wolken’
Een lied uit de afscheidsdienst van Sjoukje van der Kooi

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

GEBED

SCHRIFTLEZING Matteüs 5:1-12 Herziene Staten Vertaling

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

LIED 321 ‘Niet als een storm als een vloed’ 1,2 allen,3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen
 


2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.


3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
 
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.


5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.


6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.


7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

OVERDENKING ‘Zalig zijn zij die treuren?’

LIED ‘De mensen van voorbij’
Tekst van Hanna Lam en Carel ter Linden

De mensen van voorbij – zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij – ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen, – die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied – dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij – zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij – zijn in een ander weten.
Wat zij ooit in hun leven – aan God hebben gegeven,
Dat blijft bewaard, Hij kent hun naam – en houdt ons allen saam.

GEDICHT ‘Taal en teken’
Liedtekst van Frans Hoogeveen en Maarten Dongelmans
 
Ik liep laatst wat te dwalen
op een half bewolkte dag.
Ik sloeg ergens een hoek om
en werd aangenaam verrast
door het spel van licht en leven
waar ik op werd vergast.
`t Was natuurlijk niets bijzonders,
gewoon een speling van het lot.
En wat dagelijks kan gebeuren,
zie je zomaar over het hoofd.
Maar ik ving een kleine glimp op
van het land dat is beloofd.
 
Wees bedacht op taal en teken,
iets is meer dan je soms ziet.
Wie oog heeft voor bijzonder
vindt in elk detail wel iets.
Ben je druk met dingen bezig,
slaat je hoofd weer eens op tilt,
kan het zo opeens gebeuren:
je wordt er bovenuit getild.
Ik denk door God gedragen.
En jij, wat jij maar wilt.

Wees bedacht op taal en teken...
 

LIET 726:1,3,4 ‘Hark, in koar fan hillige stemmen’
Een lied uit de afscheidsdienst van Teatske Kampen-Glas
 
1. Hark, in koar fan hillige stimmen
stiet dêrby de glêzen see.
Halleluja, halleluja,
God komt ear ta, sjonge sy.
Tûzentallen, net te tellen,
dy’t dêr as de stjerren stean,
sjonge psalmen, drage palmen,
yn ‘e pronk fan wite klean.

4. As oerwinners yn har Heare,
as beliders fan syn krús,
by har kening en har rêder
kamen hja beholden thús.
Ien mei Him yn pine en lijen,
yn syn dea te’n ûnder gien,
wurde se út ‘e dea wer libben
en foar ivich mei Him ien.
3. Yn de stoarm dy’t oer har woede
wie de Heare har behâld.
Yn gefaar troch Him behoede,
rêstich yn in wylde wrâld.
Húne, finzen en ferfolge
op ‘e flecht foar fjoer en swurd,
ha de hilligen triomfearre
yn de krêft fan Kristus’ wurd.


GEDACHTENIS VAN OVERLEDENEN
Elke keer na het noemen van de naam, de geboortedatum en de datum van overlijden steekt een familielid of familieleden een kaars aan bij de Paaskaars en zingen wij Lied 426 ‘God zal je hoeden’

Wij noemen de namen en ontsteken een licht voor:

☩︎ Teatske Kampen-Glas
Geboren op 19 april 1929 en overleden op 26 oktober 2018

LIED 426 ‘God zal je hoeden’
We zingen alleen de Nederlandse tekst

☩︎ Reina de Vries-de Vries
Geboren op 4 februari 1959 en overleden op 19 maart 2019

LIED 426 ‘God zal je hoeden’

☩︎ Sjoukje van der Kooi
Geboren op 16 februari 1943 en overleden op 28 april 2019

LIED 426 ‘God zal je hoeden’

De diaken steekt nog een laatste kaars aan voor hen die hier niet bij name genoemd zijn, mensen uit ons dorp, mensen die in eenzaamheid en onbekendheid gestorven zijn, naamloos voor ons, maar door God bij name gekend.

LIED 426 ‘God zal je hoeden’

ORGELSPEL
Er is nu gelegenheid om een gedachtenislichtje aan te steken voor iemand aan wie u wordt herinnerd. Het lichtje kan aan de Paaskaars worden aangestoken en daarna op de schaal een plaats krijgen.

LIED ‘Onze namen staan geschreven’
Tekst van Hans Mudde, melodie van ‘Wat de toekomst brenge moge’

Onze namen staan geschreven,
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven,
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

GEBEDEN

ORGELSPEL EN COLLECTE

SLOTLIED 'Losgelaten’
De tekst is van ds. Janneke Nijboer en is gebruikt bij het afscheid van Reina de Vries-de Vries
Op de melodie van ‘Door de nacht van strijd en zorgen’
Zo mogelijk staande

Losgelaten om te leven
In de Liefde mag je gaan,
Om je eigen weg te vinden
In een onverkend bestaan.

Mens-zijn als een bonte regen
Waar de zon zijn stralen kust
Over jou een boog van zegen
Ga je weg vol levenslust.

ZEGEN

V: Ga in vrede,
uw dienst in de wereld tegemoet
en God zal met je meegaan
als licht in je ogen
en lamp voor je voet,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder,
als baken bij storm
en verte die wenkt,
als groet op je lippen
en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt,
en vrede die alle verstand te boven gaat.
Mag de Eeuwige u zo zegenen,
nu en alle dagen, tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Onder het volgende muziekstuk kan de naaste familie naar de gedachtenistafel komen waar de leisteen van de overledene door de diaken overhandigd zal worden.

MUZIEK ‘A Gaelic Blessing’
Een Schotse/Keltische zegen
Muziek van John Rutter, uitgevoerd door de City of London Sinfonia en de Cambridge Singers

Deep peace of the running wave to you.
Diepe vrede van het stromende water voor jou
Deep peace of the flowing air to you.
Diepe vrede van de zachte wind voor jou
Deep peace of the quiet earth to you.
Diepe vrede van de stille aarde voor jou.
Deep peace of the shining stars to you.
Diepe vrede van de fonkelende sterren voor jou.
Deep peace of the gentle night to you.
Diepe vrede van de tedere nacht voor jou.
Moon and stars pour their healing light on you.
Maan en sterren doen hun helende licht schijnen op jou.
Deep peace of Christ,
Diepe vrede van Christus,
of Christ the light of the world to you.
van Christus het licht van de wereld voor jou.
Deep peace of Christ to you.
Diepe vrede van Christus voor jou.

ORGELSPEL
Ouderling en predikant gaan de kerk uit. Daarna volgt de gemeente.
U bent van harte uitgenodigd om samen koffie te drinken in de Einekoer, Heermawei 3, over de brug, de eerste weg links.
 
terug