25 november 2018 25 november 2018
Moarn Gemeente,
Allegearre fan herte wolkom yn ’t bysûnder de gasten.
It is de leste snein fan it tsjerklik jier en wy betinke  de minsken dy dit ofrûne jier ferstoarn binne.
Foargonger is dûmny Pit en Geart Postma bespilet it oargel. Nei de tsjinst is der kofjedrinke yn e Einekoer.
Oare wike snein de earste adventsnein hopet dûmny van Dam ut Butenpost foar te gean.
Nei de tsjinst is der kofjedrinke yn tsjerke.
Us oanfangsliet is 90a: 1en2 en fierder folgje wy de liturgie.
De tsjerkerie winsket us een segene tsjinst ta.
--------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naardiakoniepknryptsjerk@gmail.com.        
De collecte is bestemd voor de Zonnebloem
Bij de zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. Ze brengen mensen bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft daarin geen belemmering te zijn. Bij de zonnebloem zeggen ze niet voor niets; Er kan zoveel meer dan je denkt.
De ûtgongskollekte is foar tsjerkeLITURGIE

voor de

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

waarin wij hen gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn


25 november 2018
Protestantse Gemeente van Ryptsjerk

Voorganger: ds. P.K. Pit
Organist: Geert Postma
Ouderling: Griet Postma
Diaken: Anja de Jong


ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst

AANVANGSLIED 90a:1 en 2 "O God, die droeg ons voorgeslacht"
Zo mogelijk staande
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-90a-muziek-couplet-1-1.png 2.
De schaduw van uw
troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
 

EEN MOMENT VAN STILTE TER BEZINNING

GROET EN OPENINGSWOORDEN
Voorganger:
Kom, allen die dankbaar zijn voor de gave van het leven.
Kom, allen die verlangen naar een eerlijke wereld vol blijdschap.
Kom, allen die vrede zoeken en vrede najagen.
En samen werken we
om pijn in hoop te veranderen
angst in liefde
en tranen in een lach.
Genade zij u, en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus.
Allen: Amen.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Zie met ontferming naar onze aarde
Allen: houd in uw hoede wie haar bewonen,
Voorganger: koester de namen die wij gedenken
Allen: dat zij geborgen zijn in uw genade.
Voorganger: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan.
Allen: Sterk ons met uw licht en kracht. Amen.

U kunt weer gaan zitten
LIED 601:1 en 2 "Licht dat ons aanstoot in de morgen"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-601-muziek-couplet-1-1.png

2.  Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

GEBED

SCHRIFTLEZING Openbaring 7:1-4 en 9-17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
1 Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. 2 Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: 3 'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'
4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël....
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!' 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'
13 Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' 14 Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

LIED (Psalm) 89:3 "Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-89-muziek-couplet-3-1.png

OVERDENKING “Nabijheid en verwijdering”

LIED 657:1 en 4 "Zolang wij ademhalen"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-657-muziek-couplet-1-1.png

4.  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

GEDACHTENIS VAN OVERLEDENEN

Voorganger: Wij zijn verbonden met de levenden
Allen: die leren om lief te hebben;

Voorganger: Wij zijn verbonden met de doden
Allen: die in ons voortleven;

Voorganger: Wij zijn verbonden met U
Allen: die ons houdt in de palm van uw hand.

LIED 23b:1 en 3 "De Heer is mijn herder"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-23b-muziek-couplet-1-1.png 3.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!
 

Voorganger:
Vanuit de duisternis van de dood
roept God ons in zijn liefelijk licht

Vanuit het tumult van pijn en verdriet
roept God ons in zijn vriendelijke vrede

Allen:
In licht en in vrede
gedenken wij wie bij ons horen.

Voorganger: 
Wij noemen de namen en ontsteken een licht voor

†     Jan Bergema 
geboren op 16 september 1933 en overleden op 29 oktober 2017

†     Pieter Sinnema 
geboren op 21 juni 1933 en overleden op 13 november 2017

†     Egbert Kooistra 
geboren op 21 juni 1947 en overleden op 05 mei 2018
.
†     Froukje Douwes-van der Meulen 
geboren op 10 november 1919 en overleden op 24 augustus 2018De diaken steekt nog een laatste kaars aan voor hen die hier niet bij name genoemd zijn, mensen uit ons dorp, mensen die in eenzaamheid en onbekendheid gestorven zijn, naamloos voor ons, maar door God bij name gekend.

ORGELSPEL "De Heer is mijn herder" Psalm 23b
Gelegenheid om voor degene, die hier niet bij name genoemd is en aan wie u herinnerd wordt, aan de laatste kaars een gedachtenislichtje aan te steken en op de schaal een plaats te geven.


LIED 951:2 en 3 "Lieflijk licht, dat dag en nacht regeert"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-951-muziek-couplet-2-1.png

3.  Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.
Doof dan niet uit, maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht!

PASTORALE MEDEDELINGEN EN UITLEG COLLECTE


GEBEDEN


ORGELSPEL EN COLLECTE


SLOTLIED 753:1, 2, 5 en 6 "Er is een land van louter licht"
Zo mogelijk staande
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-753-muziek-couplet-1-1.png 2.  Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.


5.  Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.


6.  God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
 
ZEGEN

Voorganger: 
We zijn verbonden
met heiligen en zondaren
uitzonderlijk en gewoon
wijs en onverstandig
zwak en sterk

We ontvangen een zegen van elkaar
om te vergeven en vergeven te worden
om te begrijpen en begrepen te worden
om te troosten en getroost te worden

Dit is de zegen van God,
aan ons en door ons heen,
voor de aarde
en allen die verlangen naar liefde:

Mag God u zegenen en u beschermen,
mag God het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
mag God u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Allen: Amen.
ORGELSPEL

U bent van harte uitgenodigd om koffie te drinken in de Einekoer, Heermawei 3, over de brug, de eerste weg links.

 
terug