27 oktober 2019 27 oktober 2019
Goeiemoarn allegear,
Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is hjoed da. G. den Dikken út Drachten.
It oargel wurdt bespile troch Geert Postma.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet ús eigen dûmny P. Pit hjir foar te
gean. Yn dizze tsjinst sil Rein Jan, it jonkje fan Jan Pieter van der Velde en Ieke
Koster doopt wurde. Nei de tsjinst is it dan kofjedrinken yn De Einekoer. Dat
betsjut dat it kofjedrinken op de earste snein fan de moanne yn tsjerke net
trochgiet, dus der hoecht gjin kofje meinaam te wurden.
Wy begjinne mei it sjongen fan ús nije oefenliet nûmer 976.
Dêrnei sjonge wy steande liet Psalm  25: 2 en 4  Here, maak mij uwe wegen .
De tsjerkeried winsket ús allegear in goede en segene tsjinst ta.
___________________________________________________________________
Dienst voor danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.
De kollekte is hjoed foar de Rudolph Stichting. Dizze stichting nimt it op foar
kwetsbere bern. Sa stypje sy út hûs pleatste bern om harren opgroeie te litten
ta selsredsume folwoeksenen. De Rudolph Stichting ferlient gjin soarch, mar
stekt tiid, jild en kennis yn nije projekten. Sy wurkje gear mei oare
ûndersteuners fan kwetsbere bern.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Voorganger: Ds. Gera den Dikken, Drachten
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied: 976
Afkondigingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Intochtslied (staande): Psalm (NLB) 25: 2 en 4  Here, maak mij uwe wegen 
Stil gebed - Bemoediging en Groet
Vervolg Intochtslied (staande): Psalm (NLB) 25: 5 
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Richtlijn voor het leven: Mattheus 6:7-15
Glorialied: NLB 885: 1 en 2  Groot is uw trouw, o Heer
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 18: 21-35
Lied: NLB 836: 1, 4 en 5  O Heer die onze Vader zijt
Verkondiging: “Vergeving” 
Lied: Evangelische Liedbundel 125 (JdH 104): 1 en 2 Geprezen zij de Heer
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededeling over pastoraat en collectes
Dienst der gebeden: Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): NLB 103c: 1 en 2   Loof de Koning, heel mijn wezen
Heenzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen

 
terug