29 september 2019 29 september 2019
Goedemorgen gemeente,                                                                                Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
Onze voorganger vanmorgen is Ds. J. van den Boogaard van Hallum en Folkje Koster bespeelt het orgel.  
Op woensdag 2 oktober a.s. is er van 19.00 – 20.00 uur Stilte-uur in de kerk.
Volgende week, zondag 6 oktober a.s. hoopt onze eigen predikant, Ds. Peter Pit    voor te gaan. Na afloop van die dienst is er met elkaar koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
We beginnen met het zingen van het oefenlied, lied 817, alle verzen.
Het aanvangslied is lied 105:1
***********************************************************************           
Dienst voor danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com

De collecte is voor: Vrede verbindt over grenzen moeten zijn.
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de
afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar
heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken
aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan
oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de vredesweek vragen kerk in Actie 
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.                                                                               
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

Orde van dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied 817 O, Christus, bron van lentebloei
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied Psalm 105: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied Psalm 105: 2
Gebed
Glorialied 315 Heb dank, o God van alle leven (LbvK 1973 gezang 330)
Gebed
Schriftlezing Johannes 6: 60-68
Lied 1005: 1,2,3 Zoekend naar licht hier in het duister
Preek
Lied 345 Gij hebt uw woord gegeven (LbvK 1973 gezang 341)
Mededelingen over pastoraat en collectes.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied 908: 1,2,6 Ik heb U lief, o mijn beminde (LbvK1973 gezang 430)
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN

Petrus
Simon Petrus is een van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij heeft een sterke band met Jezus, ondanks zijn impulsieve karakter en zijn verraad wanneer Jezus gevangengenomen wordt. Later wordt Petrus een belangrijke leider in de vroege kerk.
De naam Simon Petrus
Simon betekent ‘luister’ in het Hebreeuws.
Jezus noemt Simon ‘Petrus’. Petrus komt van het Griekse woord petra, wat rots betekent. Op sommige plekken in het Nieuwe Testament wordt hij Kefas genoemd, wat Aramees is voor rots.
Bij de twaalf leerlingen van Jezus zit nog een tweede Simon: 
Simon de IJveraar.

 
terug