8 maart 2020 8 maart 2020
Goede morgen gemeente,

Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten op deze 2e zondag van de veertigdagentijd.
Onze voorganger vanmorgen is Ds. G. Wessels uit Stiens.
Het orgel wordt bespeeld door Geert Postma.

A.s. woensdag 11 maart om 19.30 uur is er een avondgebed voor de Biddag voor Gewas en Arbeid in de kerk. De voorganger is ds. Pit.
Na de kerkdienst is er koffie en thee in de kerk en volgt een korte bijeenkomst.
Punten van bespreking zijn: de jaarrekening van diaconie en kerkrentmeesters en het financieel beleid. De stukken liggen ter inzage bij Rein Smilde en Anja de Jong.
Tijdens de gemeenteavond vragen we uw goedkeuring voor het definitieve beroep van ds. P.Pit. Wanneer dit akkoord is, gaat de beroepingsprocedure de afrondende fase in.
Ook is er de verloting van de paaskaars. U kunt een envelop met gift + suggestie aan wie u de paaskaars wilt geven, inleveren bij de voorzitter van de kerkenraad. De inhoud van de envelop is bestemd voor World Servants Malawi project Nynke Reitsma.
Op de envelop graag vermelden verloting paaskaars 2020.
 
Volgende week, zondag 15 maart is een Fryske tsjinst, foargonger is ds. C. Glashouwer út Harns – nimme jimme it Fryske lieteboek dan mei?!
Op zondag 22 maart is er een zangdienst met verzoeknummers (een lied met een verhaal) – tot woensdag 11 maart kunt u uw wens nog kenbaar maken aan ds. Pit!

Uitleg bij de bloemschikking passend bij de tweede zondag in de 40-dagentijd :
Het thema van deze 40 dagentijd is: STA OP.
Rond de stip zijn uitgebloeide pampa grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.
(Ze komen uit de tuin van de familie Klaassens). Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt.
Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.
Tekst:
Jezus op de berg met zijn leerlingen.
Een stem uit de hemel die het stralende licht ondersteunt.
In de stralende krans van deze schikking zal het geheim -de bloem in de  knop-
zich later openbaren. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

We zingen het oefenlied: 989: ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’. Daarna zingen we staande de intochtspsalm: Lied 74: 1, 2 en 7. ‘Waarom, o God verstoot Gij voor altoos’…

Namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede en gezegende dienst.
_________________________________________________________________________

Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte: Protestantse Kerk (missionair) Nederland: Als kerk naar de mensen toe.
Voor mensen die  (bijna) nooit in de kerk komen, is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten, niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toegaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn (denk aan kliederkerk of Nij Kleaster). Ze vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
__________________________________________________________________________

2e zondag van de 40 dagen, 8 maart 20, Prot. Gem. te Ryptsjerk – ds G. Wessels.
Welkom en mededelingen
OEFENLIED
INTREDE
INTOCHTSPSALM: Lied 74: 1, 2, 7. Waarom, o God verstoot Gij voor altoos ...
GROET
BEMOEDIGING
GEBED VAN TOENADERING
KYRIE: Lied 301f. Heer, ontferm u…
GEBED VAN DE ZONDAG

DE HEILIGE SCHRIFT
LEZING OUDE TESTAMENT: Exodus 24: 12-18
ANTWOORDPSALM: Psalm 33: 5, 7, 8. Van waar Hij woont, in ’t licht verheven ..
LEZING BRIEVEN: Filippenzen 5,7-14
TUSSENZANG: Lied 91a: 3. Geen duister zal je overvallen.
LEZING EVANGELIE: Matteüs 1,1-9
ACCLAMATIE: Lied 339a. U komt de lof toe.
PREEK
CREDO: Lied 800: 1, 2, 3. Wat zou ik zonder U geweest zijn?

GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
DANKZEGGING, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
INZAMELING GAVEN

ZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: Lied 422: 1, 2, 3. Laat de woorden die we hoorden …
ZENDING EN ZEGEN

 
terug