9 februari 2020 9 februari 2020
Goeiemoarn allegear,
Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is hjoed ús eigen ds. Pit.  It oargel wurdt bespile troch Folkje Koster.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet  ds. R. Wind fan Frjentsjer hjir foar te gean. Yn de nijste T en T stiet in opjefteformulier foar de gruthûspetearen. Graach dizze wike ynleverje by my, Opslach 38 of digitaal of tillefoanysk by ds. Pit of by Wiebe vd Hout.
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 839, alle kûpletten. Dêrnei hâlde wy in skoftke stilte. Nei ôfrin dêrfan sjonge wy steande liet 837, de fersen 1 en 3.
De tsjerkeried winsket ús allegear in goede en segene tsjinst ta.

Thúskaam út it sikehûs is dhr. Wietze Toussaint fan de Heermawei. De blommen wurde hjoed brocht by Wietze syn frou, Grietsje Toussaint-Klijnstra, as lokwinks mei har 90ste jierdei.
De kollekte is hjoed foar it trainingswurk fan amtsdragers yn de Protestantse Tsjerke. De akademy fan de lanlike tsjerke biedt ûnder oaren ynteraktive trainingen oan foar nije of opnij begjinnende diakens en âlderlingen. De teory krije sy op moderne wize oanrikt troch e-learning.
De útgongskollekte is foar de tsjerke.

Oarder fan tsjinst
Oefenlied 839 alle 4 verzen met refrein "Ik danste die morgen"
Moment van stilte
Aanvangslied 837:1 en 3 "Iedereen zoekt U, jong of oud"
Onze Hulp en Groet
Inleiding op het thema van de dienst "We gaan weer naar school!"
Lied Psalm 42:1 en 6
Lezen uit Psalm 42
Lied 103c:1 en 5 "Loof de koning, heel mijn wezen"
Gebed
Schriftlezing Psalm 119:1-8 NBV
Lied Psalm 119:47
Schriftlezing Psalm 119:9-16 NBV
Lied 839:1, refrein
Preek
Lied "Leer mij uw weg o Heer" verzen 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel 185 / Johan de Heer 330) (tekst staat op bijgaand blad)
Mededelingen
Gebeden - afgesloten met Onze Vader
Orgelspel en collecte
Slotlied 675:1 "Geest van hierboven"
Zegen - besloten met gezongen "Amen"

We weten allemaal dat Psalm 119 de langste psalm in de Bijbel is maar niet waarom.
De dichter van deze psalm heeft kans gezien om alle letters van het Hebreeuwse alfabet te gebruiken en wel elke letter heeft hij 8 dichtregels van gemaakt en zoals u op het bijgevoegde blad kunt zien benaderd de Naarder uitgave van de Bijbel het zo dat elk vers begint met de letter die bovenaan staat afgebeeld, net zoals de Hebreeuwse versie van de Bijbel dat doet.
De preek stond vanmorgen in het teken van leren in het bijzonder het is goed om elke dag iets nieuws te leren van God. Dat kan door zelf te lezen in de Bijbel, andere geschriften of boeken te lezen, kerkgang, leerhuis, groothuisbezoek.
De opname van het oefenlied, welke deze maand nummer 839 een zeer vrolijk lied kunt u bekijken door op de link te klikken.
opname: zie https://www.youtube.com/watch?v=aXhDzVrBcBs&feature=youtu.be

 
terug