Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Mededelingen 28-01-2018
Goeiemoarn allegear,(yn it bisûnder de gasten yn ús fermidden)
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 516.
 
Foarganger dizze moarn is Da. D. van der Leij fan Drachten en Wiep Boersma spilet op it oargel.
Nije wike snein hopet de heer J. de Haan fan Sint Anne om healwei tsiennen foar te gean, nei ôfrin fan dy tsjinst kinne wy meielkoar kofje drinke yn tsjerke.
 
Wy begjinne de tsjinst mei it sjongen fan liet 145: 1 en 2.
Ut namme fan e tsjerkerie winskje ik ús allegearre in segene tsjinst.
___________________________________________________________________________

De collecte dyt nei de gebedens halde wurde sil is foar:
Wereld Lepra Dag
“Onrein, onrein!” Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Een voorbeeld is Moni: het is in één oogopslag te zien dat Moni lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen! En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelf familie met afschuw gemeden. Ieder jaar vragen we daarop de Wereld Lepra Zondag aandacht voor mensen die lijden aan de gevolgen van Lepra. Slachtoffers zoals Moni.
De collecte bei de door is foar tsjerke.
 
Oarder fan tsjinst
Lied 145:1,2
 
Stil gebed Votum en groet
Lied 145:3
 
Kyriegebed
lied 868:1,2,4 (LbvK 1973 gezang 434 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)
gebed
 
Job 7:1-4,6,7
lied 837:3,4 Iedereen zoekt U, jong of oud
 
Marcus 1: 29-35
Lied 654:1,4,6 (LbvK 1973 gezang 169 Zingt nu de Heer, stemt allen in
 
Oertinking
Lied 887
Belidenis fan us leauwen
lied 412:1,3 (LbvK 1973 gezang 399 Wij loven U, o God, belijden U als Heer)
 
Gebed
 
Collecte
lied 425 Vervuld van uw zegen
 
Zegen
 
terug