3 juni 2018 3 juni 2018
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
 
Vandaag is Da. S. Cnossen- Hoekzema uit Scharnegoutum  onze voorgangster.
In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er koffiedrinken hier in de kerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. Folkje Koster speelt op het orgel.
Woensdag 6 juni is er Stilte uur hier in de kerk van 19.00 tot 20.00uur.
Volgende week zondag 10 juni is Ds. J. van der Goot uit Engwierum onze voorganger.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is:Lied 215: 1,3 en 4       
Eerst zingen wij ons oefenlied 706 1,3 en 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Collecte Diaconie:
Trynwalden goes Burkina Faso.
Een groep enthousiaste jongeren van onze buurgemeente PG Trynwalden gaat in augustus op werkvakantie naar Burkina Faso (één van de armste landen ter wereld). De groep gaat een kinderprogramma opzetten en voeren samen met de lokale bevolking een bouw-klusopdracht uit om het project mee te bemoedigen én vooruit te helpen.
.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk en komt ivm koffiedrinken direct achter de diaconiecollecte aan.
Orde van dienst
 
Orgelspel,Welkom
Oefenlied, Zakelijke mededelingen
Aanvangslied: lied 215: 1, 3 en 4  Ontwaak,  o mens de dag breekt aan
Moment stilte
Votum, groet en drempelgebed
Zingen: vervolg lied 215: 6 en 7 De kalme gang, de kleine taak
Gebed  om ontferming
Leefregel uit Colossenzen 3: 
Glorialied lied 675: 1 Geest van hierboven
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 18:21-35
Zingen lied 139:14 Doorgrond o God, mijn hart; het ligt
Overdenking: Vergeven maakt het verschil
Orgelspel overgaand in het zingen van lied 103: 1 en 3 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren
Mededelingen over pastoraat en collectes
Gebeden:  Het Onze Vader bidden we pas na het tafelgebed
Inzameling van de gaven 
We zingen een geloofsbelijdenis op de melodie van Wat de toekomst brenge moge . ( de diakenen bereiden terwijl we dit zingen de tafel.)
Geloofsbelijdenis op de melodie van Wat de toekomst brengen moge
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.
 
Ik geloof in Jezus Christus ’s, Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
 
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.
 
Viering van het avondmaal:
Nodiging
Eerste deel tafelgebed nr 6 uit het dienstboek Als kracht van omhoog 
Zingen lied 985: Heilig, heilig, heilig
Vervolg tafelgebed
Acclamatie gevolgd door het Onze Vader
lied 381: 6 U wil ik danken grote Levensvorst
Slotlied: lied 839:  1,3 en 4 Ik danste die morgen toen de schepping begon 
Zegenbede met gezongen amen.
 
terug