10 juni 2018 10 juni 2018
Goedemorgen gemeente, 
Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Ds. J. van der Goot uit Engwierum zal voor gaan. En Folkje Koster bespeelt het orgel.
 
Volgende week zondag, 17 juni, hoopt Ds. D. Posthuma uit Burgum voor te gaan, in de tentdienst. Met als thema: Ryptsjerk cultureel. We hopen op een volle tent!
 
We beginnen met ons oefenlied: 706.
 
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
*Dhr. W. Nijp. Als welkom thuis uit het z”huis. Wie wil de bloemen brengen?
*Mw. J. v/d Kooi. Als welkom thuis uit het z”huis. Wie wil de bloemen brengen?
*En naar mw. K. Klaassens. Als welkom thuis uit het z”huis. Wie wil de bloemen brengen?
 
De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:
Bijen houden biedt jongeren een toekomst.
Guatemala kent veel geweld en corruptie, het land was lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Mayabevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
Op deze manier krijgen de jongeren een kans om hun eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
 
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
 
Orde van dienst
Lied:                                        Oefenlied 706
 
Lied: Ps. 100:1, 2 en 3              Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
 
Votum                 Onze hulp is in de Naam des Heren
                               die hemel en aarde gemaakt heeft
Groet                   Genade zij u en vrede van God onze Vader
                               en van onze Heer Jezus Christus
                               Amen
 
Gebed van toenadering                                                                                                                                                       
 
Lied: Ps. 100:4                         Want God is overstelpend goed,
Gebed 
 
Lied:  382:1                             O alle gij dorstigen, komt tot de …
 
Lezing: Joh. 4:5-29
 
Lied:  382: 2                             Waarom toch uw geld en uw …
 
Verkondiging. deel 1
 
Lied: 273:1 en 5                       Looft God, die zegent al wat leeft,
 
Verkondiging. deel 2
 
Lied: Ps. 100:1, 2, 3 en 4          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.     
 
Gebed
Gebed
Stil gebed
Onze vader     Lied 369b      Onze Vader                                   
 
Collecte
 
Lied: 969:1, 2, 3, en 4              In Christus is noch west noch oost
 
Zegen.
De Here zegene u en behoedde u
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 
Amen
 
terug