17 juni 2018 17 juni 2018
Mededelingen zondag 17 juni 2018
Goedemorgen gemeente.
Welkom allemaal in deze feestelijke tentdienst als einde van onze feestweek.
Wij hebben allen, jong en oud, kunnen genieten van geslaagde
sportieve en feestelijke week, welke wij nu kunnen afsluiten door in Gods
huis hiervoor te danken en te mogen proeven van ZIJN liefde en genade.
 
Vandaag is Ds. Douwe Posthuma uit Burgum onze voorganger.
Na de dienst is er koffiedrinken hier in de Einekoer, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd.
Wiep Boersma speelt op het orgel en Siebren Feije Broersma zal
licht en geluid verzorgen.
Kopij voor Tsjerke en Toer kunt u voor 22 juni 19.00 uur inleveren bij Clazina Reitsma.
Volgende week zondag 24 juni wordt de dienst verzorgd door de gospelgroep The Joysingers uit Oentsjerk.
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is: lied 280 vers 1-2-3 en 4
De Vreugde voert ons naar dit huis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De bloemen gaan vandaag naar: Jelly Kolkman als felicitatie met haar verjaardag en naar Doete Haarsma ook als felicitatie met haar verjaardag.
 
Collecte Diaconie: Inloophuis als rustpunt
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen in rol.
Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Kerk in actie steunt diverse inloophuizen in het land. De collecte daar direct achteraan is voor de kerk.

Orde van de dienst op zondag  17 juni 2018
Prot. gemeente, Ryptsjerk          tentdienst, ‘culturele dienst’
 
 
Orgelspel
 
Welkom door één van de kerkenraadsleden
 
Intochtslied, wij zingen Lied 280,1.2.3.4.
 
Bemoediging en groet
Drempelgebed
 
Wij zingen Psalm 84,1.2.6.
 
Gebed om ontferming
 
Gloria, wij zingen Lied 103a,1.2.
 
Gebed om Gods Geest
 
Schriftlezing 1 Samuël 4
 
Wij zingen Lied 314,2.3.
 
Overdenking
 
Wij zingen Lied 845  
 
Mededelingen over pastoraat en collectes door één van de kerkenraadsleden
 
Voorbeden en dankgebed
 
Collecte
 
Slotlied, wij zingen Lied 823
 
Zegen, gezongen Amen
 
N.b.:
 
Als er een liturgie komt dan graag zeker Lied 845 (na overdenking) mét muzieknotatie.
 
En graag ook het volgende gedicht:
 
Leer, dichter, van het volk geen liefde te verwachten.
Een luid gerucht van lof sterft weg en komt niet weer,
En klinkt der dwazen hoon, der mensen koud verachten,
Blijf rustig dan en sterk: het drukke u niet neer.

 
terug