8 juli 2018 8 juli 2018
Moarn Gemeente,
Fan herte wolkom yn dizze tsjinst.
 Wy sjonge earst ûs oefenliet 173
 
Fan e moarn giet de heer de Haan ut St Anna Parochie foar en Folkje Koster bespilet it oargel.
Oare wike snein giet Da J van Dijken ut Hallum foar yn in drempeltsjinst werin we oandacht skinke oan de bern dyt  fan de basisskoalle ôfgean.
Us oanfangsliet is              
 De tsjerkeried winsket ûs allen un segene tsjinst ta.
___________________________________________________________________________
 
De blommen geane jourt  as felicitaasje mei harren 50ste troudei nei  Abe en Hilie Reitsma.
 
De kollekte is foar Stichting Faridpur
Stichting Faridpur helpt gehandicapten en weeskinderen  een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. De stichting is actief in Faridpur en Mangu Cees en Neeltje Spronk uit Oentsjerk zijn de drijfveren van deze stichting Cees verricht elk jaar operaties bij kinderen met onder ander hazenlippen.
Neeltje coördineert de zorg voor het kindertehuis
 
De kollekte bij de deur is voor de kerk.
 
terug