22 juli 2018 22 juli 2018
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten onder ons.
Onze voorganger deze morgen is Da. J. Baaij uit Burgum.
Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag, 29 juli, hoopt da. T. Reichman uit Tytsjerk voor te gaan.
We beginnen met het oefenlied: lied 173: 1 en 4.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
 
Na de dienst van het Woord is het nu tijd voor danken en delen
Er zijn vandaag bloemen voor:
mw. Froukje Jager ter bemoediging .
In de hal van de kerk hangen briefjes met gegevens van mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Onder andere Alie Wijnia haar adres hangt daar, ze heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu ter revalidatie in Burgum
Berchhiem
tav A. Wijnia-van der Wal
Afd. Oleander Kamewr 5
Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum 
 
Collecte Diaconie voor  Dorcas
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten, en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging.
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
  
Orde van dienst
Oefenlied 173
Lied 280 Ere zij God (Tussentijds) 1 
Psalm 103: 1 en 2 
Lied 281: 1-2-4-6-9-10 Wij zoeken hier uw aangezicht (Tussentijds 9)
Schriftlezing: ps. 103
Lied 833  (2x) Neem mij aan zoals ik ben
2e lezing: Lucas 18: 9-14
Lied 836: 1 en 2 O Heer die onze Vader zijt (LBvK 1973 gezang 463)
Preek
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht.(Tussentijds 120)
Slotlied: 860  Maak heel wat is gebroken
3x amen
          
Gebed
Bidden is een bijzondere manier van spreken tot God. Wie bidt, kan God eren, hem danken of hem om een gunst vragen, maar ook klagen of boete doen.
Term 'gebed' In het Hebreeuws en het Grieks is er geen term die vergelijkbaar is met het Nederlandse ‘gebed’. De woorden die in het Bijbel gebruikt worden wijzen op verschillende aspecten van wat wij ‘gebed’ noemen, bijvoorbeeld:
danken
roepen
voorbede doen
zegenen
eren
 
Vrij gebed
In het Oude Testament is het gebed vaak een vrij gebed, uitgesproken bij een bepaalde gelegenheid. Zo bidt Hanna bij de tempel van Silo om een zoon. Ze bidt in stilte en beweegt alleen haar lippen. Uit de reactie van Eli blijkt dat dat ongewoon was. Na de geboorte van Samuel spreekt Hanna een dankgebed uit, de woorden die ze dan gebruikt klinken als een vaste formulering, te vergelijken met de Psalmen.
Vaste vormen
Pas in de latere bijbelboeken, van na de Babylonische ballingschap, verschijnen er gebeden met vaste vormen en voor vaste momenten. Daniël bijvoorbeeld bidt drie keer per dag in de richting van Jeruzalem, een manier van bidden die samenhangt met de dagelijkse offercultus in de tempel. Ook is deze ontwikkeling te zien aan de gebeden in de Toevoegingen aan Daniël en in Ester (Grieks).
Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus doorgaat met de traditie van persoonlijke gebeden die je al in de Psalmen ziet. Zowel Jezus als Paulus leert dat je steeds moet blijven bidden (Lucas 11:5-13 en 1 Tessalonicenzen 5:17). Jezus legt hierbij de nadruk op onophoudelijk bidden om rechtvaardigheid voor armen en onderdrukten (Lucas 18:1-8). Het meest bekend is het gebed dat Jezus zijn leerlingen leert als ze hem vragen hoe ze moeten bidden, het Onzevader (Matteüs 6:9-13; Lucas 11:2-4).
Vandaag vond ik het mooi om iets op te zoeken over het gebed want ik vermoed dat het hierom in de preek is gegaan.
 
terug