29 juli 2018 29 juli 2018
Moarn Gemeente
Fan herte wolkom yn dizze tsjinst. Wy sjonge earst ûs oefenliet 173 : 2 en 5.
Fan e moarn giet Da T Reichman ut Tytsjerk foar en Marrit Stielstra spilet op de piano en Audrey Stielstra op de fluit.
Woansdei te jûn is der in stilte  oere yn tsjerke fan sân oant acht oere.
Oare wike snein hopet ds H Jonker ut Seisbierrum foar te gean. Nei dizze tsjinst is der kofjedrinke yn tsjerke. Us oanfangsliet is
De tsjerkerie winsket ús allen in segene tsjinst ta.
 

Tsjinst fan tankjen en dielen:
De blommen binne foar Yme Joustra as felisitaasje mei syn 82 ste jierdei.
De kollekte is foar Steun Rohingya
De miljoenen Rohingya die gevlucht zijn naar Bangladesh, zijn opnieuw in levensgevaar. Door de hevige regenval kunnen delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en wegspoelen De vraag naar voedsel, onderdak, water en basishygiëne is groot Lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie hebben toegang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar. Daar bieden ze hulp aan 1500 families
De kollekte by de doar is foar tsjerke
 

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Antifoon V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G: AMEN V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN
V: Amen zingen: Ingangslied 275 Kyrië en Gloria
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood der wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:
Here God, ontferm U
G: Christus, ontferm U, Here God, ontferm U
V: Ere zij God in den hoge
G: en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
Groet: De Heer zij met u en met uwen geest.
Zondagsgebed (eindigend met de woorden: “Door Jezus Christus onze Heer”)
G: Amen
Genesis 14: 17-24
Psalm 23 Verhaal
Vg: Psalmwoord: Halleluja, halleluja, halleluja.
Zondagslied: lied 687 ( de gemeente gaat staan na voorspel)
Nieuwe Testament: Lucas 11 : 1-14 ; Lof zij U, o Here. ( gemeente gaat zitten)
Overdenking / Orgelspel:
zingen: 390
Dienst van danken en delen
Collecte / Gebed over de gaven
Voorbeden (Oproep tot voorbede, telkens eindigend met:) V: Laat ons de Heer bidden G: 368g
Stil gebed Zingen : Onze Vader: liet 370: Us Heit.
Lied bij de zegen:
Liet 422: Lit de wurden, al jo wurden, reitsje ús yn’t moed. Dat wy fruchten drage, no en alle dagen en dan komt it goed.
Amen
 

In een kleine kring zaten we vanmorgen om het liturgisch centrum.
Het thema was bidden. In de vorige nieuwsbrief heeft Janneke al een heel verhaal bijgevoegd over bidden.

Ds Reichmann las een verhaal voor uit de Joodse traditie over een rabbi: Deze man was steeds vlak voor het ochtendgebed ‘verdwenen’, dorpsgenoten vroegen zich af waar hij was, wanneer hij de gebeden voor het dorp zei. Een paar jongens bedachten dat, wanneer hij onvindbaar is, dan wel in de hemel zou zijn. Zo gebeurde het dat iedereen dat ging geloven tot er een nieuwe inwoner (kleermaker) kwam die dit verhaal in twijfel trok. Hij besloot de rabbi te bespioneren en zag dat de rabbi voor zonsopgang in duistere kledij met een bijl het bos in ging. Daar een dor boompje omkapte, daarna de stam in blokken in een bundel verzamelde en het dorp inging naar een smal donker steegje. Daar ging de rabbi naar binnen, maakte bij de oude bewoonster een vuur en zei de gebeden. De kleermaker zag dit en zei bij zichzelf: waarlijk, hij brengt de hemel op aarde!
Toen hij thuis kwam en later de dorpsgenoten trof, vroegen ze hem wat er was gebeurd, of de rabbi in de hemel was geweest. Ja, zei hij, hij was er heel dichtbij.

De schriftlezing uit Lucas gaat over hoe Jezus ons het bidden heeft geleerd: iIn het Onze Vader zit alles wat we nodig hebben om te geven en te ontvangen!

 
terug