2 september 2018 2 september 2018
Goeiemoarn allegear,
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 882, de ferzen 1, 2 en 3.
 
Wolkom allegear yn dizze Fryske Tsjinst, yn it bysúnder ús gasten.
Hjoed is ds Veltman út Ie ús foargonger en Folkje Koster bespilet it orgel.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet Ds. W. de Jong út Rinsumageest  foar te gean.
16 septimber is it startsnein sjoch de nije Tsjerke en Toer foar mear ynformaasje.
De tsjerkeried winsket ús in goede en segene tsjinst ta.
Us oanfangsliet is…………………….

De blommen binne hjoed foar:( sjoch de mail.)mefr. U. Offringa-Hoekstra as lokwinsk mei har fiif en santichste jierdei. Wa wol har de blommen bringe?
 
De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt is foar Steun pioniersplakken yn Nederlân: Hilversum.
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van spirituelen. Zo zijn er stiltewandelingen en evenementen rond stilte en het ritme van de eeuwen-oude kloostergewoonten die opnieuw ontdekt worden.
De kollekte foar de tsjerke, komt fanwege it kofjedrinken nei ôfrin fan de tsjinst, direkt efter de diakony kollekte oan.
 
Oarder fan tsjinst
Oefenliet nr 882 1,2 en 3 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
 
Wolkom en meidielings
Begjinliet: Liet (Psalm) 122 : 1 en 2
Momint fan ynkear
Us Help en Groet
Sjonge Liet 122: 3
Ynlieding op de tsjinst
Kyrië / Gloria Liet 299j 1,2 en 3,4  Om de minsken en de bisten
Wetslêzing Leviticus 19: 1 - 4, 9 - 17
Sjonge Liet 310 Ien is de Hear
Gebed by de iepening fan it Wurd
Profeten Sacharja 8: 4 - 8, 20 - 23
Sjonge Liet 1016 Kom lit us opgean
Epistel Efesiërs 6: 10 - 20
Sjonge Liet 912: 1, 2, 3 en 6 Nim myn libben,lit it, Hear (LbvK 1973 gezang 473)
Evangeelje Markus 8: 22 - 26
Sjonge Liet 284 (kanon)Kristus,Jo binne it ljocht yn us libben
Oertinking
Sjonge Liet 534 Hy dy"'t blinen 't ljocht wer joech (Tussentijds 76)
Tankgebed - foarbeaën - stil gebed - mienskiplik Us Heit
Kollekte
Slotliet Liet 981 Salang't op ierde minsken binne (LbvK 1973 gezang 488-2)
Sinding en Seine
 
terug