9 september 2018 9 september 2018
Goeiemoarn allegear,
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 882, de ferzen 1, 2 en 3.
 
Wolkom yn dizze tsjinst yn it bysûnder ús gasten. Yn dizze tsjinst fiere wy, dat Jezus ús útnoeget foar it miel as oantinken oan Syn wurk foar ús op ierde.
Hjoed is ds W. de Jong út Rinsumageest ús foargonger en Geert Postma bespilet it orgel.
Oare wike snein 16 septimber is it startsnein, de dei begjint om healwei alven yn tsjerke, foargonger is ds P. Pit. Mear ynformaasje is te lêzen yn T&T.
De tsjerkerie winsket ús in goede en segene tsjinst ta.
Us oanfangsliet is liet 139: 1 en 2 

Tsjinst fan tankjen en dielen:
De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt is om Jeugdwerkmateriaal oan te skaffen.
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijkste taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren.
De kollekte foar by de doer is foar tsjerke.

Oarder fan Tsjinst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied Lied 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied 139: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied 139: 10
Gebed om ontferming
Glorialied 836: 1, 2 en 3. O Heer die onze Vader zijt (LbvK 1973 gezang 463)
Gebed
Schriftlezing Marcus 8: 1-21
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien (Tussentijds 76)
Preek
Lied 340B (geloofsbelijdenis)
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collecte
De diakenen bereiden de tafel.
Gebed over de gaven
Zingen lied 377: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Zoals ik ben, kom ik nabij (Tussentijds 109)
Nodiging en Vredegroet
Tafelgebed deel I
Zingen lied 405: 1 en 3 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig (LbvK gezang 457)
Tafelgebed deel II
Breken en delen.
Dankgebed
Slotlied  704: 1 en 3 Dankt, dankt nu allen God (LbvK1973 gezang 44)
Zegen, 3x Amen.
 
terug